Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

§ 16 Vedligeholdelse og teknisk installation

Bestyrelsen er ansvarlig for, at kabelnettet vedligeholdes på forsvarlig måde – i henhold til myndighedernes krav – og at der foretages tilsyn og kontrol af nettet. Dersom der opstår skade på nettet, bedes oplysning om disse rettet til foreningens adresse eller foreningens telefon. Derefter vil bestyrelsen sørge for at skaden udbedres. Det præciseres, at skader, som findes på medlemmets egen installation, hvilket vil sige efter stander i vej, udbedres for medlemmets egen regning. Skader på hovedanlæg, hvilket vil sige standere, underforstærkere og kabel i offentlig vej, vil blive betalt af foreningen, der i hvert enkelt tilfælde vil forsøge at viderefakturere beløbet til skadevolder.

Ved nye tilslutninger skal Tune Kabelnets regler vedr. installationer følges. 

§ 17 Ændring og udvidelser

 • Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser til nye områder, såfremt udvidelsen på sigt er rentabel.
 • Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at foretage udvidelser af nettet, selv om udvidelsen kræver anskaffelse af udstyr, ændringer eller ombygninger af nettet. Bestyrelsen redegør på generalforsamlingen for de muligheder, der forventes at foreligge i den nære fremtid samt for de økonomiske konsekvenser af eventuelt kommende udvidelser.
 • Generalforsamlingen kan beslutte, at der skal afholdes programvalg i det kommende foreningsår.
 • Bestyrelsen udformer stemmesedlen samt tidsplanen for afstemningen, men medlemmerne skal have mulighed for at få nye programmer på stemmesedlen.
 • Bestyrelsen skal i forbindelse med udsendelsen af stemmesedlen oplyse om priser for de enkelte kanaler.
 • Kriteriet for hvilken pakke man kan deltage i, i afstemningen, bestemmes af hvilken pakke man er tilknyttet eller har bestilt, på afstemningstidspunktet.
 • Resultatet af afstemningen skal offentliggøres senest en måned efter afstemningens afslutning.
 • Bestyrelsen kan friholde 2 kanaler til prøveudsendelser.
 • I tilfælde af programophør kan bestyrelsen, under samme budgetforudsætninger, træffe beslutning om at erstatte dette med nyt program, frem til næste programvalg.
 • Bestyrelsen har pligt til at udarbejde et budget indeholdende de udgifter, der følger af valget af programmer.
 • Budgettet skal altid give et retvisende billede af foreningens økonomi og drift.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet