Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

§ 15 Regnskab og revision

 • Kassereren modtager foreningens indtægter og betaler alle foreningens udgifter.
 • Kassereren fører et af bestyrelsen autoriseret regnskab samt medlemsprotokol. Statusrapport med tilhørende udgiftsbilag skal fremlægges og godkendes på bestyrelsesmøderne.
 • Kassebeholdningen skal henstå i bank, sparekasse eller giro og kontoen skal vare klausuleret således, at der kun kan hæves på kontoen i forbindelse med formandens eller næstformandens medunderskrift.
 • Bestyrelsen kan tildele kassereren fuld prokura. Den kontante kassebeholdning bør ikke overstige kr. 1.000,-.
 • Foreningens midler bør anbringes til den, til enhver tid, højeste bankrente gældende for konti med kortest mulig opsigelsesvarsel.
 • Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
 • Årsregnskabet afleveres af kassereren til bestyrelsen ved årets første bestyrelsesmøde.
 • Regnskabet revideres af de af generalforsamlingen valgte revisorer og eventuelle bemærkninger fra revisorer sendes til bestyrelsen.
 • Regnskabet skal ligge fuldt færdigt og revideret senest 1. april.
 • Årsregnskabet aflægges så vidt det er muligt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder og revideres af en statsautoriseret revisor.
 • På generalforsamlingen vælges hvert år en revisor for to år ad gangen.
 • Revisorsuppleanten vælges for et år ad gangen.
 • Genvalg kan finde sted.
 • Revisorerne skal, udover revisionen ved regnskabsårets afslutning, foretage mindst et anmeldt status- og kasseeftersyn og kan herudover foretage et sådant eftersyn uanmeldt en gang årligt.

I februar afholdes et orienterende medlemsmøde hvor bestyrelsen giver information om foreløbigt årsregnskab og budget baseret på et materiale, der ikke endnu er revideret af foreningens statsautoriserede revisor. Informationsmødet annonceres via relevante medier i henhold til § 5 med mindst 30 – og højst 60 dages varsel.

Hvis regeringen eller andre myndigheder ved restriktioner eller på anden måde forhindrer afholdelsen af medlemsmødet, bortfalder det og afholdes dermed ikke.

Det skal af årsregnskabet specifikt fremgå, hvilken honorering hvert enkelt bestyrelsesmedlem og suppleant har modtaget af Tune Kabelnet.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet