Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

Vedtægter for Tune Kabelnet af 23. august 2022

 

Hent pdf-udgave til udskrift.
Højreklik på linket og vælg "gem destination som" ("save target as").


§ 1 Navn, hjemsted og område

 • Foreningens navn er "Tune Kabelnet".
 • Foreningens hjemsted er Tune, Greve kommune.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at eje og drive et net til modtagelse og distribution af elektroniske tjenester samt varetage medlemmernes interesser i forbindelse hermed. Foreningen drives efter de til enhver tid gældende bestemmelser, fastsat af de offentlige myndigheder.

§ 3 Medlemmer

A-medlemmer

 • Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller inden for foreningens forsyningsområde, har ret til at være medlemmer af foreningen.
  Ved ejerskifte overtager den/de nye ejer/ejere af en parcel medlemskabet.
 • Enhver, der bor i foreningens forsyningsområde kan, under forudsætning af, at forsyning kan finde sted uden yderligere udbygning af anlægget, begære sig tilsluttet kabelnettet mod at betale gældende tilslutningsafgift. I modsat fald skal foreningen undersøge mulighederne for fornøden udbygning af anlægget, idet alle nødvendige udgifter hertil samt nødvendig udbygning kan kræves betalt af det/de nye medlem/medlemmer.
 • Ved ejerskifte overtager den/de nye ejer/ejere af en parcel medlemsskabet.
 • Såfremt en parcel indfører flere fællesstik til flere lejligheder i ejendommen, har hver lejlighed, for hvilken der betales særskilt kontingent, en stemme på foreningens generalforsamling. Ejere af ejendomme med flere lejligheder betaler særligt indskud og kontingent, som fastsættes af foreningens bestyrelse.

B-medlemmer

 1. Som B-1 medlemmer, kan foreninger optages, som ønsket forsynet med samme ydelser som i Tune Kabelnet efter gældende retningslinjer i Tune Kabelnet
 2. Som B-2 medlemmer, kan foreninger optages, som forsynes med samme ydelse som i Tune Kabelnet, men hvor foreningen selv varetager egne medlemmers henvendelser.
 3. Som B-3 medlemmer, kan optages foreninger som kan forsynes med samme ydelser som Tune Kabelnet, men selv varetager alt administration og vedligehold af net mv. samt alle henvendelser fra deres medlemmer.

Stk. 3. Bestyrelsen i Tune Kabelnet har den endelige afgørelse om, hvem der kan optages som B-medlemmer.

Stk. 4. Der indgås en samarbejdsaftale med B-medlemmer, og det årlige administrationsgebyr og bidrag pr. husstand til dækning af drift med mere, fastsættes i denne.

§ 4 Mere om medlemmer

 • Medlemmerne er pligtige at tåle, at en tilslutningsstander under behørig hensyntagen placeres ved eller på deres grund uden betaling fra foreningens side.
 • Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med 3 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb. 
 • Ved udmeldelse udbetales medlemmets andel af eventuel formue ikke, ligesom indbetalt tilslutningsafgift fortabes. Medlemmets andel af foreningens samlede eventuelle negative egenkapital vil ikke blive opkrævet.

§5 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er den højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægter. For den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af april måned, er mindst følgende dagsorden gældende:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
 5. Fastlæggelse af budget, kontingent og takstblad. Herunder valg af programmer som følge af eventuel afstemning.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 7. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

Generalforsamlinger skal afholdes i Tune.

 • Indkaldelse til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger skal ske via e-mail og eventuelt via relevante medier – såsom Tune Kabelnets hjemmeside samt eksempelvis opslag i Tune Bibliotek, tankstationer i Tune, Tune brugs, Netto i Tune, så tidligt som muligt – eller skriftligt til hvert medlem med mindst 30 dages varsel.
 • Det er medlemmets ansvar at oplyse en brugbar e-mail adresse til Tune Kabelnet.
 • Den ordinære generalforsamling indkaldes senest 1. februar. Dagsorden, det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår, samt indkomne forslag, udsendes til medlemmerne pr. e-mail senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.
 • Hvis regeringen eller andre myndigheder ved restriktioner eller på anden måde forhindrer afholdelsen af ordinære eller ekstraordinær generalforsamling, må den bortfalde og den siddende bestyrelse skal fortsætte deres arbejde frem til en ny ordinær generalforsamling kan afholdes.
 • Hvis et medlem ønsker skriftligt indkaldelse til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamling og/eller generalforsamlings/ekstraordinære generalforsamlings dagsorden, reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår, samt indkomne forslag, skal anmodning med frankeret svarkuvert leveres til Tune Kabelnet adresse senest 15 dage før afholdelsen.
 • Forslag fra medlemmer, eller sager, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen og være denne i hænde senest 1. marts.
 • Der kan ikke indsendes forslag om ændringer i det jf. §17 pkt. 5 fastlagte programvalg.
 • Referat af den ordinære samt ekstraordinære generalforsamling skal ligge på Tune Kabelnets hjemmeside senest 35 dage efter generalforsamlingens afholdelse.
 • Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.
 • Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen.
 • Dagsorden skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle på generalforsamlingen samt eventuelle forslag fra medlemmer og bestyrelse. På såvel de ordinære som de ekstraordinære generalforsamlinger kan der kun træffes afgørelser om emner, der er optaget i den til medlemmerne meddelte dagsorden.
 • Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen. Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen og møder.
 • Bestyrelsesreferater skal gøres tilgængelige på Intranettet og et eksemplar printes og lægges frem på generalforsamlingen.
 • Oplysninger, der kan relateres til personer, firmaer eller lignende må ikke forekomme i referater i disse referater.
 • Referat af den ordinære generalforsamling skal ligge på Tune Kabelnets hjemmeside senest 1. juni. 
 • Der oprettes et link til debatforum, så medlemmerne får mulighed for at knytte eventuelle kommentarer til referatet.
 • Kopi af elektroniske gengivelser af generalforsamlingen kan rekvireres mod betaling af de dertil knyttede omkostninger.
 • Ved kontingentopkrævningens rate 2 skal det på opkrævningen oplyses, at referatet kan læses på Tune Kabelnet’s hjemmeside.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning på ordinær generalforsamling; når bestyrelsen skønner det formålstjenligt; eller når det kræves af mindst 50 stemmeberettigede medlemmer, som angiver, hvad de ønsker behandlet , hvorefter bestyrelsen senest 30 dage efter modtagelsen af medlemmernes krav udsender indkaldelse med mindst 30 – og højst 60 dages varsel.

§ 7 Afstemninger på generalforsamlingen

 • Hver parcel har en stemme.
 • For parceller hvor der er indført flere fællesstik til flere lejligheder se §3.
 • Et medlem kan give møde ved befuldmægtiget i henhold til skriftlig fuldmagt. Ingen fuldmægtig kan dog afgive mere end en stemme foruden sin egen.
 • Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed foretages fornyet afstemning. Står stemmerne atter lige, bortfalder forslaget.
 • Såfremt fem medlemmer forlanger det, skal afstemningen være skriftlig.
 • Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme, samt at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
 • Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, konstaterer generalforsamlingen ved en afstemning, om et flertal ønsker forslaget fremmet. I så fald indkaldes, inden 30 dage, med mindst 30 dages – og højst 4 måneders varsel (dog ikke i skolernes sommerferie), til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken der, uden hensyn til de mødendes antal, kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

§ 8 Hæftelse

 • Medlemmerne samt bestyrelsen hæfter ikke for foreningens forpligtelser medmindre generalforsamlingen på den for vedtægtsændringer foreskrevne måde vedtager anden hæftelse for enkelte konkret angivne forpligtelser vedrørende kabelnettet, udvidelser samt. vedligeholdelse heraf.
 • Hæftelser for medlemmer samt bestyrelse kan kun være pro rata hæftelse.
 • Bestyrelsen må ikke uden en beslutning på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling foretage økonomiske dispositioner der overstiger 15 procent af den regnskabsførte egenkapital.

§ 9 Kontingent

 • Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det pågældende regnskabsår.
 • Kontingentet betales for et år ad gangen til foreningens konto eller i rater med tilhørende forfaldsdatoer. Raternes størrelse og forfaldsdatoer fastsættes af generalforsamlingen og oplyses i takstbladet. Der betales kontingent for hver parcel, et medlem er ejer af.
 • Foruden kontingentet er medlemmerne pligtige at betale de ydelser og bidrag, der påhviler de enkelte parceller.
 • Er kontingentet og/eller andre ydelser ikke betalt rettidigt, opkræves dette med et tillæg ved påkravsmeddelelse. Tillægget fastsættes på den årlige generalforsamling for et år ad gangen.
 • Betales kontingentet og/eller andre ydelser ikke rettidigt, kan bestyrelsen for restantens regning lade beløbet med alle påløbne omkostninger, inkl. 2% rente pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne, gå til inkasso gennem advokat.
 • Medlemmets tilslutning til nettet kan, med en måneds frist fra bestyrelsens påtale, afbrydes ved manglende betaling. Såfremt et medlem foretager eller lader foretage indgreb i nettet, kan tilslutningen afbrydes umiddelbart. Medlemmet er pligtig at betale samtlige udgifter, der er en følge afbrydelsen. Bestyrelsen fastsætter tariffer herfor.
 • Medlemmer, der måtte være i restance ved en generalforsamling, er ikke stemmeberettigede.
 • I tilfælde af sygdom, arbejdsløshed eller lignende, kan bestyrelsen efter begæring meddele henstand med betaling eller andre ydelser til foreningen.

§ 10 Takstblad

Bestyrelsen forelægger hvert år til generalforsamlingens godkendelse forslag til årets kontingent samt et takstblad med mindst følgende indhold:

 • Kontingent.
 • Tilslutningsafgift for nye medlemmer.
 • Gebyr for for sen betaling af kontingent og andre ydelser.
 • Fra/Tilkoblingsgebyr for medlemmer, der har fået afbrudt tilslutningen til nettet.
 • Eventuelt servicegebyr.
 • Takstbladet gælder frem til næste generalforsamling.
 • Årligt medlemsgebyr for B-medlemmer.

§ 11 Trufne beslutninger

De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger, samt beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt ændres i henhold til vedtægterne. Eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene, har ikke suspensiv/opsættende virkning. Medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige at opfylde de af dem i henhold til beslutningerne pålagte pligter, det være sig af økonomisk eller anden art. ligesom foreningen, uanset sagsanlæg eller senere anke, skal foretage retsskridt til forpligtelsernes opfyldelse. 

§ 12 Bestyrelsen

 • Foreningen ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen består af fem medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen.
  I lige årstal afgår tre medlemmer, hvoraf den ene er formanden.
  I ulige årstal afgår to medlemmer, hvoraf den ene er kassereren.
  Formanden vælges af generalforsamlingen blandt de 5 medlemmer af bestyrelsen.
 • Genvalg kan finde sted.
 • På den ordinære generalforsamling vælges to suppleanter for et år ad gangen. Suppleanterne har ret til at overvære bestyrelsesmøderne og skal indkaldes hertil, men har ingen stemmeret. Førstesuppleanten indtræder først ved eventuel afgang fra bestyrelsen.
 • Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med den valgte formand i spidsen samt med næstformand og kasserer. Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden samt fører protokol over forhandlinger og de af bestyrelsen trufne beslutninger.
 • Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af kabelnettet, og varetager i øvrigt foreningens formål og interesser.
 • Hvervet som bestyrelsesmedlem kan aflønnes med ansvar over for generalforsamlingen. Der kan ydes godtgørelse for udlæg og i særlige tilfælde for meget medgået tid.
 • Bestyrelsen er berettiget til, under ansvar overfor generalforsamlingen, i fornødent omfang at engagere eventuelt lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f. eks. til drift og vedligeholdelse, assistance af revisor, advokat, ingeniør, landinspektør med videre.
 • Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være bestyrelsesmedlem. Et sådant udvalg har ikke besluttende myndighed.

§ 13 Bestyrelsesmøder

 • Bestyrelsesmøder holdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer forlanger det.
 • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede, heraf enten formanden eller næstformanden.
 • Formanden eller næstformanden leder bestyrelsesmøderne. Formanden har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.
 • Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt supplere sig med en af de valgte suppleanter.
 • Dersom formanden eller næstformanden efter ovenstående måtte udtræde af foreningen, skal hans afløser vælges inden for de resterende bestyrelsesmedlemmer og dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldt ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder.
 • Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra tre på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må, hvis blot et medlem af bestyrelsen kræver det, fratræde bestyrelsen.
 • Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end tre, er bestyrelsen forpligtiget til snarest muligt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med valg af bestyrelse og suppleanter på dagsordenen.

§ 14 Bestyrelsen tegner foreningen udadtil

 • Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private.
 • Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med loven og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.
 • Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden eller næstformanden i forbindelse med to af bestyrelsens medlemmer.

§ 15 Regnskab og revision

 • Kassereren modtager foreningens indtægter og betaler alle foreningens udgifter.
 • Kassereren fører et af bestyrelsen autoriseret regnskab samt medlemsprotokol. Statusrapport med tilhørende udgiftsbilag skal fremlægges og godkendes på bestyrelsesmøderne.
 • Kassebeholdningen skal henstå i bank, sparekasse eller giro og kontoen skal vare klausuleret således, at der kun kan hæves på kontoen i forbindelse med formandens eller næstformandens medunderskrift.
 • Bestyrelsen kan tildele kassereren fuld prokura. Den kontante kassebeholdning bør ikke overstige kr. 1.000,-.
 • Foreningens midler bør anbringes til den, til enhver tid, højeste bankrente gældende for konti med kortest mulig opsigelsesvarsel.
 • Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
 • Årsregnskabet afleveres af kassereren til bestyrelsen ved årets første bestyrelsesmøde.
 • Regnskabet revideres af de af generalforsamlingen valgte revisorer og eventuelle bemærkninger fra revisorer sendes til bestyrelsen.
 • Regnskabet skal ligge fuldt færdigt og revideret senest 1. april.
 • Årsregnskabet aflægges så vidt det er muligt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder og revideres af en statsautoriseret revisor.
 • På generalforsamlingen vælges hvert år en revisor for to år ad gangen.
 • Revisorsuppleanten vælges for et år ad gangen.
 • Genvalg kan finde sted.
 • Revisorerne skal, udover revisionen ved regnskabsårets afslutning, foretage mindst et anmeldt status- og kasseeftersyn og kan herudover foretage et sådant eftersyn uanmeldt en gang årligt.

I februar afholdes et orienterende medlemsmøde hvor bestyrelsen giver information om foreløbigt årsregnskab og budget baseret på et materiale, der ikke endnu er revideret af foreningens statsautoriserede revisor. Informationsmødet annonceres via relevante medier i henhold til § 5 med mindst 30 – og højst 60 dages varsel.

Hvis regeringen eller andre myndigheder ved restriktioner eller på anden måde forhindrer afholdelsen af medlemsmødet, bortfalder det og afholdes dermed ikke.

Det skal af årsregnskabet specifikt fremgå, hvilken honorering hvert enkelt bestyrelsesmedlem og suppleant har modtaget af Tune Kabelnet.


§ 16 Vedligeholdelse og teknisk installation

Bestyrelsen er ansvarlig for, at kabelnettet vedligeholdes på forsvarlig måde – i henhold til myndighedernes krav – og at der foretages tilsyn og kontrol af nettet. Dersom der opstår skade på nettet, bedes oplysning om disse rettet til foreningens adresse eller foreningens telefon. Derefter vil bestyrelsen sørge for at skaden udbedres. Det præciseres, at skader, som findes på medlemmets egen installation, hvilket vil sige efter stander i vej, udbedres for medlemmets egen regning. Skader på hovedanlæg, hvilket vil sige standere, underforstærkere og kabel i offentlig vej, vil blive betalt af foreningen, der i hvert enkelt tilfælde vil forsøge at viderefakturere beløbet til skadevolder.

Ved nye tilslutninger skal Tune Kabelnets regler vedr. installationer følges. 

§ 17 Ændring og udvidelser

 • Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser til nye områder, såfremt udvidelsen på sigt er rentabel.
 • Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at foretage udvidelser af nettet, selv om udvidelsen kræver anskaffelse af udstyr, ændringer eller ombygninger af nettet. Bestyrelsen redegør på generalforsamlingen for de muligheder, der forventes at foreligge i den nære fremtid samt for de økonomiske konsekvenser af eventuelt kommende udvidelser.
 • Generalforsamlingen kan beslutte, at der skal afholdes programvalg i det kommende foreningsår.
 • Bestyrelsen udformer stemmesedlen samt tidsplanen for afstemningen, men medlemmerne skal have mulighed for at få nye programmer på stemmesedlen.
 • Bestyrelsen skal i forbindelse med udsendelsen af stemmesedlen oplyse om priser for de enkelte kanaler.
 • Kriteriet for hvilken pakke man kan deltage i, i afstemningen, bestemmes af hvilken pakke man er tilknyttet eller har bestilt, på afstemningstidspunktet.
 • Resultatet af afstemningen skal offentliggøres senest en måned efter afstemningens afslutning.
 • Bestyrelsen kan friholde 2 kanaler til prøveudsendelser.
 • I tilfælde af programophør kan bestyrelsen, under samme budgetforudsætninger, træffe beslutning om at erstatte dette med nyt program, frem til næste programvalg.
 • Bestyrelsen har pligt til at udarbejde et budget indeholdende de udgifter, der følger af valget af programmer.
 • Budgettet skal altid give et retvisende billede af foreningens økonomi og drift.

§ 18 Foreningens opløsning

 • Foreningens virksomhed ophører, når dens formål ikke længere kan realiseres eller opløsning vedtages af generalforsamlingen i overensstemmelse med § 5.
 • Således kan generalforsamlingen, hvis den tekniske udvikling gør det etablerede anlæg teknisk eller økonomisk utidssvarende vedtage, at nettet skal nedlægges eller overdrages til anden side, samt at foreningen skal opløses.
 • På generalforsamlingen, hvor endelig ophævelse sker, vælges et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der skal forestå foreningens afvikling. Eventuel formue, efter foreningens forpligtelser er indfriet, kan tilfalde et eller flere velgørende formål i Tune.

Historik:

 • Således vedtaget på stiftende generalforsamling, den 12. oktober 1970
 • Ændret ved generalforsamlingsbeslutning, den 5. marts 1987
 • Ændret ved generalforsamlingsbeslutning, den 27. september 1990
 • Ændret ved generalforsamlingsbeslutning, den 26. marts 1992
 • Ændret ved generalforsamlingsbeslutning, den 15. juni 1995
 • Ændret ved generalforsamlingsbeslutning, den 1. marts 2000.
 • Ændret ved ekstraordinær generalforsamling, den 10. maj 2005
 • Ændret ved ekstraordinær generalforsamling, den 16. maj 2006
 • Ændret ved ekstraordinær generalforsamling, den 2. juli 2008. oplagt på hjemmesiden 23. juli 2008
 • Ændret ved ekstraordinær generalforsamling, den 23. august 2022. oplagt på hjemmesiden 9. februar 2023
 • Ændret ved ekstraordinær generalforsamling, den 6. juni 2023. oplagt på hjemmesiden 19. april 2024

Omlagt til HTML 18. februar 1999.
Sat op med bulletpoints 7. februar 2015 ifm. læsbarheden.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet