Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

§ 11 Trufne beslutninger

De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger, samt beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt ændres i henhold til vedtægterne. Eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene, har ikke suspensiv/opsættende virkning. Medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige at opfylde de af dem i henhold til beslutningerne pålagte pligter, det være sig af økonomisk eller anden art. ligesom foreningen, uanset sagsanlæg eller senere anke, skal foretage retsskridt til forpligtelsernes opfyldelse. 

§ 12 Bestyrelsen

 • Foreningen ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen består af fem medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen.
  I lige årstal afgår tre medlemmer, hvoraf den ene er formanden.
  I ulige årstal afgår to medlemmer, hvoraf den ene er kassereren.
  Formanden vælges af generalforsamlingen blandt de 5 medlemmer af bestyrelsen.
 • Genvalg kan finde sted.
 • På den ordinære generalforsamling vælges to suppleanter for et år ad gangen. Suppleanterne har ret til at overvære bestyrelsesmøderne og skal indkaldes hertil, men har ingen stemmeret. Førstesuppleanten indtræder først ved eventuel afgang fra bestyrelsen.
 • Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med den valgte formand i spidsen samt med næstformand og kasserer. Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden samt fører protokol over forhandlinger og de af bestyrelsen trufne beslutninger.
 • Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af kabelnettet, og varetager i øvrigt foreningens formål og interesser.
 • Hvervet som bestyrelsesmedlem kan aflønnes med ansvar over for generalforsamlingen. Der kan ydes godtgørelse for udlæg og i særlige tilfælde for meget medgået tid.
 • Bestyrelsen er berettiget til, under ansvar overfor generalforsamlingen, i fornødent omfang at engagere eventuelt lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f. eks. til drift og vedligeholdelse, assistance af revisor, advokat, ingeniør, landinspektør med videre.
 • Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være bestyrelsesmedlem. Et sådant udvalg har ikke besluttende myndighed.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet