Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

§ 13 Bestyrelsesmøder

  • Bestyrelsesmøder holdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer forlanger det.
  • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede, heraf enten formanden eller næstformanden.
  • Formanden eller næstformanden leder bestyrelsesmøderne. Formanden har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.
  • Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt supplere sig med en af de valgte suppleanter.
  • Dersom formanden eller næstformanden efter ovenstående måtte udtræde af foreningen, skal hans afløser vælges inden for de resterende bestyrelsesmedlemmer og dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldt ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder.
  • Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra tre på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må, hvis blot et medlem af bestyrelsen kræver det, fratræde bestyrelsen.
  • Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end tre, er bestyrelsen forpligtiget til snarest muligt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med valg af bestyrelse og suppleanter på dagsordenen.

§ 14 Bestyrelsen tegner foreningen udadtil

  • Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private.
  • Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med loven og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.
  • Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden eller næstformanden i forbindelse med to af bestyrelsens medlemmer.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet