Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

§ 1 Navn, hjemsted og område

 • Foreningens navn er "Tune Kabelnet".
 • Foreningens hjemsted er Tune, Greve kommune.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at eje og drive et net til modtagelse og distribution af elektroniske tjenester samt varetage medlemmernes interesser i forbindelse hermed. Foreningen drives efter de til enhver tid gældende bestemmelser, fastsat af de offentlige myndigheder.

§ 3 Medlemmer

A-medlemmer

 • Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller inden for foreningens forsyningsområde, har ret til at være medlemmer af foreningen.
  Ved ejerskifte overtager den/de nye ejer/ejere af en parcel medlemskabet.
 • Enhver, der bor i foreningens forsyningsområde kan, under forudsætning af, at forsyning kan finde sted uden yderligere udbygning af anlægget, begære sig tilsluttet kabelnettet mod at betale gældende tilslutningsafgift. I modsat fald skal foreningen undersøge mulighederne for fornøden udbygning af anlægget, idet alle nødvendige udgifter hertil samt nødvendig udbygning kan kræves betalt af det/de nye medlem/medlemmer.
 • Ved ejerskifte overtager den/de nye ejer/ejere af en parcel medlemsskabet.
 • Såfremt en parcel indfører flere fællesstik til flere lejligheder i ejendommen, har hver lejlighed, for hvilken der betales særskilt kontingent, en stemme på foreningens generalforsamling. Ejere af ejendomme med flere lejligheder betaler særligt indskud og kontingent, som fastsættes af foreningens bestyrelse.

B-medlemmer

 1. Som B-1 medlemmer, kan foreninger optages, som ønsket forsynet med samme ydelser som i Tune Kabelnet efter gældende retningslinjer i Tune Kabelnet
 2. Som B-2 medlemmer, kan foreninger optages, som forsynes med samme ydelse som i Tune Kabelnet, men hvor foreningen selv varetager egne medlemmers henvendelser.
 3. Som B-3 medlemmer, kan optages foreninger som kan forsynes med samme ydelser som Tune Kabelnet, men selv varetager alt administration og vedligehold af net mv. samt alle henvendelser fra deres medlemmer.

Stk. 3. Bestyrelsen i Tune Kabelnet har den endelige afgørelse om, hvem der kan optages som B-medlemmer.

Stk. 4. Der indgås en samarbejdsaftale med B-medlemmer, og det årlige administrationsgebyr og bidrag pr. husstand til dækning af drift med mere, fastsættes i denne.

§ 4 Mere om medlemmer

 • Medlemmerne er pligtige at tåle, at en tilslutningsstander under behørig hensyntagen placeres ved eller på deres grund uden betaling fra foreningens side.
 • Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med 3 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb. 
 • Ved udmeldelse udbetales medlemmets andel af eventuel formue ikke, ligesom indbetalt tilslutningsafgift fortabes. Medlemmets andel af foreningens samlede eventuelle negative egenkapital vil ikke blive opkrævet.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet