Næste bestyrelsesmøde

11. december 2023

Næste medlemsmøde:

27. februar 2024

Næste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Fælles forbrug

Din IP-adresse er 44.220.249.141. Du er dermed ikke på nettet via Tune Kabelnets Internet lige nu, og du indgår ikke i det fælles forbrug

Artikelindeks

Priser og Vilkår

Pris: 1350 / 500 Mbit: 135 kr / md.

Inklusive fast offentlig IP-adresse (IPv4).

1350 Mbits/sek down og 500 Mbits/sek up. Det forudsætter en fejlfri installation hos medlemmet, og de 500 Mbits/sek up forudsætter desuden, at installationen hos medlemmet er udført med 204 MHz returvej. 

Hastigheden er 300/50 hvis du bruger en ældre router. Du opgraderer hastighed ved skift til ny router. Denne leveres af Tune Kabelnet.


Her er Tune Kabelnet Aftalevilkår for Tune Kabel-INTERNET

Aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til Internettet via Tune Kabelnet. Der henvises til takstbladet for Tune Kabel-INTERNET priser. Der henvises endvidere til tillægsvilkår for kortbetaling.

Vilkår:

Tune Kabelnet * Aftalevilkår for Tune Kabel-Internet abonnement * Privat

1.0. Generelt

 • 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for medlemmets tilslutning til Internettet via Tune Kabelnet.
 • 1.2. Tilslutningen er personlig for medlemmet og dettes husstand og kan ikke overdrages eller sælges til tredjemand. Medlemmet må ikke give andre eller sælge adgang til at benytte tilslutningen.

2.0 Tilslutningen

 • 2.1. Tilslutningen etableres via et kabelmodem, som leveres og monteres af Tune Kabelnet eller dennes servicepartner. Det forudsættes, at tilsluttet udstyr er udstyret med kompatibelt netkort, og dette indgår ikke i det tilbudte. Installation aftales og fremgår af tilmeldingsblanketten.
 • 2.2. Medlemmet er ansvarligt for, at udstyr til brug for tilslutningen, bortset fra udstyr leveret af Tune Kabelnet eller dennes servicepartner, er godkendt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, og at det opfylder Tune Kabelnets tekniske specifikationer.
  Tune Kabelnet tildeler IP-adresser til medlemmets kabelmodem og router.
 • 2.3. Medlemmet må ikke foretage indgreb i udstyret, herunder kabelmodemudstyr. Identifikationsmærker må ikke fjernes.
  Det er en betingelse, at medlemmet er tilsluttet Tune Kabelnet og betaler normalt kontingent til Tune Kabelnet.

3.0. Brug af tilslutningen

 • 3.1 Medlemmet hæfter for enhver brug af tilslutningen.
 • 3.2. Tune Kabelnet udøver ingen kontrol med dataindhold, som passerer via nettet og tilslutningen og påtager sig intet ansvar herfor. Medlemmet er ansvarlig for at brugen af tilslutningen samt de data, der overføres via tilslutningen ikke krænker gældende lovgivning. Tune Kabelnet påtager sig intet ansvar for, at tredjemand trænger ind i tilslutningen og destruerer, forvansker eller ændrer data.
 • 3.3. Medlemmet er forpligtet til ikke at anvende tilslutningen på en måde, som kan medføre skade eller gener for driften at nettet, Tune Kabelnet eller tredjepart.
  Medlemmet skal følge Tune Kabelnets anvisninger på installation og brug af tilslutningen. Tilslutningen må kun anvendes til privat brug, medmindre der er tegnet tillægsabonnement til specielt erhvervsformål. Tune Kabelnet har ret til at foretage inspektion at tilslutningen.
 • 3.4. Tune Kabelnet kan ændre prioriteringen af trafikken i nettet således at tung datatrafik ikke generer den normale datatrafik og øvrige brug af nettet. Såfremt et medlem genererer megen tung trafik f.eks. i form store downloads har Tune Kabelnet ret til at administrativt at gribe ind, således at nettet ikke overbelastes.
 • 3.5. Den af Tune Kabelnet evt. tildelte plads til mailbox og hjemmeside må kun anvendes til ikke-kommerciel brug og indholdet må ikke være i strid med gældende dansk og international lovgivning. Såfremt evt. mailbox og hjemmeside skal udnyttes kommercielt kan Tune fastsætte gebyrer herfor. Herefter oprettes speciel aftale om kommerciel brug af mailbox og hjemmeside og indholdet af disse må ikke være i strid med gældende dansk og international lovgivning.
  Overholdes dette ikke, har Tune Kabelnet til enhver tid ret til at lukke adgang til mailbox og hjemmeside.

4.0. Afhjælpning af fejl

 • 4.1. Medlemmet kan anmelde fejl eller driftsforstyrrelser på den af Tune Kabelnet oplyste serviceadresse. Tune Kabelnets servicepartnere vil påbegynde afhjælpning indenfor normal arbejdstid uden ugrundet ophold og senest 10 timer efter at fejlen er verificeret. Såfremt medlemmet begærer fejlafhjælpning, som kan henføres til fejl eller mangler i medlemmets eget udstyr eller til medlemmets fejlagtige anvendelse at tilslutningen betales servicevederlaget af abonnenten til Tune Kabelnet med evt. tillæg af administrationsgebyr (kopi af regning fra servicepartner/e tilsendes medlemmet).
 • 4.2. Tune Kabelnet påtager sig intet ansvar for fejl eller driftsforstyrrelser i tilslutningen, som kan henføres til, at medlemmet har anvendt udstyr, som ikke er leveret eller godkendt af Tune Kabelnet eller, at medlemmet har foretaget indgreb i tilslutningen.

5.0. Afbrydelse af tilslutningen

 • 5.1. Tune Kabelnet har ret til omgående at afbryde medlemmets tilslutning, såfremt:
  • (I) Medlemmet på trods af påkrav ikke foretager betaling at skyldige beløb.
  • (II) Medlemmet på anden vis væsentligt eller gentagne gange misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen. herunder §1.2., 2.3., 3.3.
 • 5.2. Medlemmet er uanset afbrydelse af tilslutningen forpligtet til at betale faste afgifter frem til aftalens ophør.
 • 5.3. Tune Kabelnet er berettiget til at opkræve gebyr for genåbning af tilslutningen.

6.0. Betalinger/Priser

 • 6.1. Takster, afgifter og gebyrer fremgår at Tune Kabelnets til enhver tid gældende takstblad. Tune Kabelnet har ret til med 1 måneds varsel at ændre priser eller betalingsform. Ændringer meddeles medlemmet via e-mail, brev eller annoncering.

7.0. Aftalens løbetid

 • 7.1. Abonnementsaftalen er indgået med virkning for den i ordren aftalte start dato. Abonnementsaftalen er for medlemmet uopsigelig i 6 måneder fra start dato. Medlemmet kan med et varsel på mindst 1 måned skriftligt opsige aftalen til udgangen af bindingsperioden – gældende fra datoen for modtagelsen af opsigelsen. Efter bindingsperiodens udløb, kan medlemmet opsige aftalen med 3 måneders skriftligt varsel. Forudbetalt abonnement refunderes ikke ved opsigelse.
 • 7.2. Ved aftalens ophør er medlemmet forpligtet til at indfri ethvert tilgodehavende, som tilkommer Tune Kabelnet.

8.0. Ansvar

 • 8.1. Tune Kabelnet påtager sig intet ansvar for driftsforstyrrelser i tilslutningen, som kan henføres til normal service og vedligeholdelse af nettet eller for:
  • (I) Medlemmets anvendelse af tilslutningen eller for, at resultatet heraf opfylder medlemmets behov eller forventninger;
  • (II) indirekte tab eller følgetab, som medlemmet måtte lide,
  • (III) andre forhold som anført i aftalen,
  • (IV) tab opstået som følge af manglende adgang til tjenester eller information på Internet, selvom dette skyldes systemnedbrud eller andre forhold hos Tune Kabelnet.
 • 8.2. Medlemmet skal holde Tune Kabelnet skadesløs for ethvert krav fra tredjemand, som måtte blive rettet mod Tune Kabelnet som følge af medlemmets brug at tilslutningen.
 • 8.3. En part er ikke ansvarlig for misligholdelse af forpligtelser i henhold til aftalen, såfremt misligholdelsen skyldes forhold udenfor vedkommendes kontrol.

9.0. Ændringer i aftalevilkår

 • 9.1. Tune Kabelnet forbeholder sig ret til at ændre aftalevilkårene, medlemmets tildelte e-mail adresse og tekniske specifikationer samt de funktioner, som tilslutningen giver medlemmet mulighed for at anvende. Ændringer skal meddeles med 30 dages forudgående varsel bortset fra ændringer, som skyldes pålæg afgivet af offentlige myndigheder, ændret lovgivning eller tilsvarende. Mindre ændringer af tekniske specifikationer og funktioner kan til enhver tid meddeles medlemmet på Tune Kabelnets officielle hjemmeside, herunder Tune Kabelnets Intranet, eller via andet elektronisk medie.

10.0. Øvrige bestemmelser

 • 10.1. Enhver tvist mellem parterne kan indbringes for byretten i Roskilde. Evt. tvister om de af aftalen omfattede ydelser, kan forelægges til afgørelse for forbrugerklagenævnet.
 • 10.2. Tune Kabelnet kan overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til tredjemand såfremt det vedtages i Tune Kabelnet.
 • 10.3. Medlemmet opnår ingen rettigheder over IP-adresser, ophavsretligt beskyttede værker, tekniske løsninger, nettet, tilslutninger, det af Tune Kabelnet evt. leverede udstyr eller andet, bortset fra hvad der udtrykkeligt fremgår af aftalevilkårene.

11.0. Definitioner

 • Medlemmet: Betyder det i ordrebekræftelsen anførte medlem og dettes husstand.
 • Aftale: Betyder den mellem medlemmet og Tune Kabelnet indgåede abonnementsaftale om tilslutning. Aftalen består af Tune Kabelnets bekræftelse/underskrift af aftalen, det til enhver tid gældende takstblad samt aftalevilkår.
 • Aftalevilkår: Betyder ”Aftalevilkår for Tune Kabelnets Internet abonnement" version 1.0 eller sådanne senere versioner, som måtte blive meddelt medlemmet.
 • Tune Kabelnet: Tune Kabelnet er en forening med begrænset hæftelse. Foreningen hæfter kun med sin formue. Foreningens medlemmer, bestyrelsen og formand hæfter kun med deres indskud i foreningen.

 

Version 1.5[1]

[1] Senest revideret 10. juli 2023

 

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet