Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Fælles forbrug

Din IP-adresse er 3.236.83.154. Du er dermed ikke på nettet via Tune Kabelnets Internet lige nu, og du indgår ikke i det fælles forbrug

Artikelindeks

4.0. Afhjælpning af fejl

 • 4.1. Medlemmet kan anmelde fejl eller driftsforstyrrelser på den af Tune Kabelnet oplyste serviceadresse. Tune Kabelnets servicepartnere vil påbegynde afhjælpning indenfor normal arbejdstid uden ugrundet ophold og senest 10 timer efter at fejlen er verificeret. Såfremt medlemmet begærer fejlafhjælpning, som kan henføres til fejl eller mangler i medlemmets eget udstyr eller til medlemmets fejlagtige anvendelse at tilslutningen betales servicevederlaget af abonnenten til Tune Kabelnet med evt. tillæg af administrationsgebyr (kopi af regning fra servicepartner/e tilsendes medlemmet).
 • 4.2. Tune Kabelnet påtager sig intet ansvar for fejl eller driftsforstyrrelser i tilslutningen, som kan henføres til, at medlemmet har anvendt udstyr, som ikke er leveret eller godkendt af Tune Kabelnet eller, at medlemmet har foretaget indgreb i tilslutningen.

5.0. Afbrydelse af tilslutningen

 • 5.1. Tune Kabelnet har ret til omgående at afbryde medlemmets tilslutning, såfremt:
  • (I) Medlemmet på trods af påkrav ikke foretager betaling at skyldige beløb.
  • (II) Medlemmet på anden vis væsentligt eller gentagne gange misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen. herunder §1.2., 2.3., 3.3.
 • 5.2. Medlemmet er uanset afbrydelse af tilslutningen forpligtet til at betale faste afgifter frem til aftalens ophør.
 • 5.3. Tune Kabelnet er berettiget til at opkræve gebyr for genåbning af tilslutningen.

6.0. Betalinger/Priser

 • 6.1. Takster, afgifter og gebyrer fremgår at Tune Kabelnets til enhver tid gældende takstblad. Tune Kabelnet har ret til med 1 måneds varsel at ændre priser eller betalingsform. Ændringer meddeles medlemmet via e-mail, brev eller annoncering.

7.0. Aftalens løbetid

 • 7.1. Abonnementsaftalen er indgået med virkning for den i ordren aftalte start dato. Abonnementsaftalen er for medlemmet uopsigelig i 6 måneder fra start dato. Medlemmet kan med et varsel på mindst 1 måned skriftligt opsige aftalen til udgangen af bindingsperioden – gældende fra datoen for modtagelsen af opsigelsen. Efter bindingsperiodens udløb, kan medlemmet opsige aftalen med 3 måneders skriftligt varsel. Forudbetalt abonnement refunderes ikke ved opsigelse.
 • 7.2. Ved aftalens ophør er medlemmet forpligtet til at indfri ethvert tilgodehavende, som tilkommer Tune Kabelnet.

8.0. Ansvar

 • 8.1. Tune Kabelnet påtager sig intet ansvar for driftsforstyrrelser i tilslutningen, som kan henføres til normal service og vedligeholdelse af nettet eller for:
  • (I) Medlemmets anvendelse af tilslutningen eller for, at resultatet heraf opfylder medlemmets behov eller forventninger;
  • (II) indirekte tab eller følgetab, som medlemmet måtte lide,
  • (III) andre forhold som anført i aftalen,
  • (IV) tab opstået som følge af manglende adgang til tjenester eller information på Internet, selvom dette skyldes systemnedbrud eller andre forhold hos Tune Kabelnet.
 • 8.2. Medlemmet skal holde Tune Kabelnet skadesløs for ethvert krav fra tredjemand, som måtte blive rettet mod Tune Kabelnet som følge af medlemmets brug at tilslutningen.
 • 8.3. En part er ikke ansvarlig for misligholdelse af forpligtelser i henhold til aftalen, såfremt misligholdelsen skyldes forhold udenfor vedkommendes kontrol.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet