Næste bestyrelsesmøde

11. december 2023

Næste medlemsmøde:

27. februar 2024

Næste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Fælles forbrug

Din IP-adresse er 44.220.249.141. Du er dermed ikke på nettet via Tune Kabelnets Internet lige nu, og du indgår ikke i det fælles forbrug

Artikelindeks

9.0. Ændringer i aftalevilkår

  • 9.1. Tune Kabelnet forbeholder sig ret til at ændre aftalevilkårene, medlemmets tildelte e-mail adresse og tekniske specifikationer samt de funktioner, som tilslutningen giver medlemmet mulighed for at anvende. Ændringer skal meddeles med 30 dages forudgående varsel bortset fra ændringer, som skyldes pålæg afgivet af offentlige myndigheder, ændret lovgivning eller tilsvarende. Mindre ændringer af tekniske specifikationer og funktioner kan til enhver tid meddeles medlemmet på Tune Kabelnets officielle hjemmeside, herunder Tune Kabelnets Intranet, eller via andet elektronisk medie.

10.0. Øvrige bestemmelser

  • 10.1. Enhver tvist mellem parterne kan indbringes for byretten i Roskilde. Evt. tvister om de af aftalen omfattede ydelser, kan forelægges til afgørelse for forbrugerklagenævnet.
  • 10.2. Tune Kabelnet kan overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til tredjemand såfremt det vedtages i Tune Kabelnet.
  • 10.3. Medlemmet opnår ingen rettigheder over IP-adresser, ophavsretligt beskyttede værker, tekniske løsninger, nettet, tilslutninger, det af Tune Kabelnet evt. leverede udstyr eller andet, bortset fra hvad der udtrykkeligt fremgår af aftalevilkårene.

11.0. Definitioner

  • Medlemmet: Betyder det i ordrebekræftelsen anførte medlem og dettes husstand.
  • Aftale: Betyder den mellem medlemmet og Tune Kabelnet indgåede abonnementsaftale om tilslutning. Aftalen består af Tune Kabelnets bekræftelse/underskrift af aftalen, det til enhver tid gældende takstblad samt aftalevilkår.
  • Aftalevilkår: Betyder ”Aftalevilkår for Tune Kabelnets Internet abonnement" version 1.0 eller sådanne senere versioner, som måtte blive meddelt medlemmet.
  • Tune Kabelnet: Tune Kabelnet er en forening med begrænset hæftelse. Foreningen hæfter kun med sin formue. Foreningens medlemmer, bestyrelsen og formand hæfter kun med deres indskud i foreningen.

 

Version 1.5[1]

[1] Senest revideret 10. juli 2023

 

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet