Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

§ 9 Kontingent

 • Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det pågældende regnskabsår.
 • Kontingentet betales for et år ad gangen til foreningens konto eller i rater med tilhørende forfaldsdatoer. Raternes størrelse og forfaldsdatoer fastsættes af generalforsamlingen og oplyses i takstbladet. Der betales kontingent for hver parcel, et medlem er ejer af.
 • Foruden kontingentet er medlemmerne pligtige at betale de ydelser og bidrag, der påhviler de enkelte parceller.
 • Er kontingentet og/eller andre ydelser ikke betalt rettidigt, opkræves dette med et tillæg ved påkravsmeddelelse. Tillægget fastsættes på den årlige generalforsamling for et år ad gangen.
 • Betales kontingentet og/eller andre ydelser ikke rettidigt, kan bestyrelsen for restantens regning lade beløbet med alle påløbne omkostninger, inkl. 2% rente pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne, gå til inkasso gennem advokat.
 • Medlemmets tilslutning til nettet kan, med en måneds frist fra bestyrelsens påtale, afbrydes ved manglende betaling. Såfremt et medlem foretager eller lader foretage indgreb i nettet, kan tilslutningen afbrydes umiddelbart. Medlemmet er pligtig at betale samtlige udgifter, der er en følge afbrydelsen. Bestyrelsen fastsætter tariffer herfor.
 • Medlemmer, der måtte være i restance ved en generalforsamling, er ikke stemmeberettigede.
 • I tilfælde af sygdom, arbejdsløshed eller lignende, kan bestyrelsen efter begæring meddele henstand med betaling eller andre ydelser til foreningen.

§ 10 Takstblad

Bestyrelsen forelægger hvert år til generalforsamlingens godkendelse forslag til årets kontingent samt et takstblad med mindst følgende indhold:

 • Kontingent.
 • Tilslutningsafgift for nye medlemmer.
 • Gebyr for for sen betaling af kontingent og andre ydelser.
 • Fra/Tilkoblingsgebyr for medlemmer, der har fået afbrudt tilslutningen til nettet.
 • Eventuelt servicegebyr.
 • Takstbladet gælder frem til næste generalforsamling.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet