Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning på ordinær generalforsamling; når bestyrelsen skønner det formålstjenligt; eller når det kræves af mindst 50 stemmeberettigede medlemmer, som angiver, hvad de ønsker behandlet , hvorefter bestyrelsen senest 30 dage efter modtagelsen af medlemmernes krav udsender indkaldelse med mindst 30 – og højst 60 dages varsel.

§ 7 Afstemninger på generalforsamlingen

  • Hver parcel har en stemme.
  • For parceller hvor der er indført flere fællesstik til flere lejligheder se §3.
  • Et medlem kan give møde ved befuldmægtiget i henhold til skriftlig fuldmagt. Ingen fuldmægtig kan dog afgive mere end en stemme foruden sin egen.
  • Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed foretages fornyet afstemning. Står stemmerne atter lige, bortfalder forslaget.
  • Såfremt fem medlemmer forlanger det, skal afstemningen være skriftlig.
  • Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme, samt at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
  • Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, konstaterer generalforsamlingen ved en afstemning, om et flertal ønsker forslaget fremmet. I så fald indkaldes, inden 30 dage, med mindst 30 dages – og højst 4 måneders varsel (dog ikke i skolernes sommerferie), til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken der, uden hensyn til de mødendes antal, kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

§ 8 Hæftelse

  • Medlemmerne samt bestyrelsen hæfter ikke for foreningens forpligtelser medmindre generalforsamlingen på den for vedtægtsændringer foreskrevne måde vedtager anden hæftelse for enkelte konkret angivne forpligtelser vedrørende kabelnettet, udvidelser samt. vedligeholdelse heraf.
  • Hæftelser for medlemmer samt bestyrelse kan kun være pro rata hæftelse.
  • Bestyrelsen må ikke uden en beslutning på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling foretage økonomiske dispositioner der overstiger 15 procent af den regnskabsførte egenkapital.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet