Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

§ 1 Navn, hjemsted og område

  • Foreningens navn er "Tune Kabelnet".
  • Foreningens hjemsted er Tune, Greve kommune.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at eje og drive kabelnet til modtagelse af radiofoni- og fjernsynsprogrammer samt eventuelle andre elektroniske tjenester samt varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse hermed. Foreningen drives efter de til enhver tid gældende bestemmelser, fastsat af de offentlige myndigheder for sådanne anlæg.

§ 3 Medlemmer

  • Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller inden for foreningens område, der ved tinglyste deklarationer er pligtigt tilsluttet kabelnettet og har betalt tilslutningsafgift, har ret og pligt til at være medlemmer af foreningen.
  • Alle øvrige parceller i området, der har betalt tilslutningsafgift og dermed er tilsluttet kabelnettet, er ligeledes medlemmer af foreningen.
  • Enhver, der bor i foreningens forsyningsområde kan, under forudsætning af, at forsyning kan finde sted uden yderligere udbygning af anlægget, begære sig tilsluttet kabelnettet mod at betale gældende tilslutningsafgift. I modsat fald skal foreningen undersøge mulighederne for fornøden udbygning af anlægget, idet alle nødvendige udgifter hertil samt nødvendig udbygning kan kræves betalt af det/de nye medlem/medlemmer.
  • Ved ejerskifte overtager den/de nye ejer/ejere af en parcel medlemsskabet, hvorfor der ikke skal betales ny tilslutningsafgift.
  • Såfremt en parcel indfører flere fællesstik til flere lejligheder i ejendommen, har hver lejlighed, for hvilken der betales særskilt kontingent, en stemme på foreningens generalforsamling. Ejere af ejendomme med flere lejligheder betaler særligt indskud og kontingent, som fastsættes af foreningens bestyrelse.

§ 4 Mere om medlemmer

  • Medlemmerne er pligtige at tåle, at en tilslutningsstander under behørig hensyntagen placeres ved eller på deres grund uden betaling fra foreningens side.
  • Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med 3 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb. Medlemmer, der ved tinglyste deklarationer er pligtigt tilsluttet kabelnettet, skal ved en udmeldelse dokumentere, at den pligtige tilslutning ikke længere er gældende. Dokumentation herfor, det vil sige nye tinglyste deklarationer på ejendommen, skal foreligge sammen med den skriftlige udmeldelse.
  • Udmeldelsen kan kun ske, såfremt medlemmet indbetaler et beløb, der svarer til medlemmets andel af foreningens samlede eventuelle negative egenkapital, opgjort efter det regnskab, der udfærdiges på tidspunktet for udmeldelsen. Beløbet forfalder til betaling senest 30 dage efter den generalforsamling, hvor regnskabet godkendes. Medlemmets andel af eventuel formue udbetales ikke, og indbetalt tilslutningsafgift fortabes.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet