Næste bestyrelsesmøde

11. december 2023

Næste medlemsmøde:

27. februar 2024

Næste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

§5 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er den højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægter. For den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af april måned, er mindst følgende dagsorden gældende:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
 5. Fastlæggelse af budget, kontingent og takstblad. Herunder valg af programmer som følge af eventuel afstemning.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 7. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

Generalforsamlinger skal afholdes i Tune.

 • Indkaldelse til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger skal ske via relevante medier – såsom TV-Tune, kontingentopkrævning via PBS, Tune Kabelnets hjemmeside samt eksempelvis opslag i Tune Bibliotek, tankstationer i Tune, Tune brugs, Netto i Tune, så tidligt som muligt – eller skriftligt til hvert medlem med mindst 30 dages varsel.
 • Den ordinære generalforsamling indkaldes senest 1. februar. Dagsorden, det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår, samt indkomne forslag, udsendes til medlemmerne senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.
 • Forslag fra medlemmer, eller sager, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen og være denne i hænde senest 1. marts.
 • Der kan ikke indsendes forslag om ændringer i det jf. §17 pkt. 5 fastlagte programvalg.
 • Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.
 • Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen.
 • Dagsorden skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle på generalforsamlingen samt eventuelle forslag fra medlemmer og bestyrelse. På såvel de ordinære som de ekstraordinære generalforsamlinger kan der kun træffes afgørelser om emner, der er optaget i den til medlemmerne meddelte dagsorden.
 • Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen. Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen og møder.
 • Bestyrelsesreferater skal gøres tilgængelige på Intranettet og et eksemplar printes og lægges frem på generalforsamlingen.
 • Oplysninger, der kan relateres til personer, firmaer eller lignende må ikke forekomme i referater i disse referater.
 • Referat af den ordinære generalforsamling skal ligge på Tune Kabelnets hjemmeside senest 1. juni. Et trykt eksemplar af referatet på Tune Bibliotek.
 • Der oprettes et link til debatforum, så medlemmerne får mulighed for at knytte eventuelle kommentarer til referatet.
 • Kopi af elektroniske gengivelser af generalforsamlingen kan rekvireres mod betaling af de dertil knyttede omkostninger.
 • Ved kontingentopkrævningens rate 2 skal det på PBS-opkrævningen oplyses at referatet kan læses på Tune Kabelnet’s hjemmeside samt på Tune Bibliotek.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet