Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

Stikledningsforskrift

Almindelige antenneforhold

Regulativet er gældende for medlemmer tilsluttet Tune Kabelnet.

Tune Kabelnets hovednet er nedgravet i offentlig areal. Forstærkerskabe og forsyningsstandere til de enkelte parceller er anbragt i skel mellem offentlig areal. Hovednettet, skabe og standere er foreningens ejendom, og foreningen etablerer og vedligeholder dette. Stikledning og eventuel forstærker fra forsyningsstanderen til den enkelte ejendom etableres og vedligeholdes af parcellens ejer.

Stikledningsforskrift Tune Kabelnet


Husk med din stikledning:

 • Alt, hvad du laver på din egen parcel, er du selv ansvarlig for. Din undergrund er ikke jomfruelig jord; der er allerede en mængde andre ledninger, telefon, gas, el, vand, kloak osv. Så det er ikke bare lige at gå i gang med drænspaden.

 • Ejeren af en koteletgrund er også ansvarlig for den del af kablet, der løber på koteletbenet, helt hen til Tune Kabelnets standerskab.

 • Stikledningen skal ned og ligge i mindst 45 cm dybde under færdigt terræn, i fint grus uden skarpe sten. Ellers kan du ikke forsikre den.

 • Du skal overholde respektafstand til andre installationer, herunder elektriske ledninger. Og hvis stikledningen nedgraves klos op ad stærkstrøm, kan du for øvrigt godt glemme alt om at få Internet igennem. Så altså: Respektafstand.

 • Det almindelige stikledningskabel må maksimalt have en længde på 30 meter, regnet fra tilslutningspunkt i stander-/fordelerskab til kabelafleveringspunkt hos abonnenten. Det kan sagtens være længere end 30 m, men i så fald skal benyttes kraftigere dimensioneret kabel, f.eks. til en koteletgrund.

 • Det er fornuftigt at trække den i føringsrør eller flexslange, så den senere nemt kan skiftes. Husk træktråd når røret lægges.

 • Der skal lægges et indikationsbånd i et spadestiks dybde - 20 cm lodret ovenover. Altså 25 cm nede. Det er et orange markeringsbånd med påtrykket "GIV AGT! HERUNDER ANTENNEKABEL".

 • Stikledningskabel er specielt solidt kabel, beregnet til formålet. Alm. antennekabel duer slet ikke. Der må ikke bruges coax-kabel med aluminiumsfolie som skærm, da dette ikke er holdbart men korroderer væk ved kontakten med stålet i connectoren for enden af kablet i det udendørs miljø.


  Der findes også kraftigere jordkabel: 1)
  Ören HD163 ("17/73")-kabel og 2) Ören HD223 ("22/99")-kabel - følg vor installatørs anvisning

 

 • Den må – lige som alle andre coax-kabler – ikke bukkes skarpt. Mindste bøjningsradius for standard stikledning ca 5 cm. En tykkere stikldning kræver større radius.
 • Det er fornuftigt at lægge en ekstra meters kabel i en sløjfe i jorden uden for huset, til brug for senere reparationer ved eventuelle skader tæt på husets sokkel.

 • Hvor stikledningen føres op ad udvendig mur, skal den beskyttes mod mekanisk overlast, f.eks. af aluminiumsrør, fra 45 cm under færdigt terræn til 190 cm over terræn.

 • Hvis man gennembryder dampspærren i vægge eller lofter, skal man være opmærksom på, at tætheden skal genetableres. Dette gøres ved hjælp af specielle rørmanchetter, som kablerne føres igennem.

 • Det er indenfor samme private beboelseshusstand tilladt at føre signalet videre fra kabelafleveringspunktet til flere modtagere, såfremt signalet er afsluttet i en TV/FM tilslutningsdåse med indbygget 65 MHz højpasfilter (multimediadåse) eller via et fast monteret 65 MHz højpasfilter til én eller flere TV/FM antennedåser. Dette højpasfilter kan være integreret i en dedikeret lokalforstærker eller i et dataafgreningsfilter.

 • Stikledning må kun tilsluttes (connecteres) i begge ender af vores installatør – ikke af dig selv. Du må ikke selv gå i fordelerskabet.

 • Gældende vilkår, forskrifter og anvisninger (som altså ikke står her) skal følges.

 

Tune Kabelnet følger de "Vejledende Tekniske Retningslinier for Fællesantenneanlæg" der oprindeligt er udarbejdet af Telestyrelsen og i dag videreføres, videreudvikles og administreres af branchesamarbejdet "Fagligt Netværk for infrastruktur til bredbånd", som Tune Kabelnet har tilsluttet sig gennem sit medlemskab i A2012. Stikledningsforskrift er vist i afsnit 3.9.3.1 på side 20.

Ifølge denne skal der være en forskrift vedr. selve stikledningen, dvs. stykket fra tilslutningsstanderen i skel ude ved vejen (eller husgavlen i rækkehuse) og ind til "den første dåse" i dit hjem. Det er altså denne forskrift, du læser ovenfor.

 

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet