Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

 

Generalforsamling — afholdtes 14. oktober 2021

tkngf2020 212
Fra GF 2021. Foto: © Tage Lauritsen

Generalforsamling 2021 afholdtes 14. oktober 2021.

Torben Weiss valgtes til dirigent og ledte generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning aflagt af formanden blev modtaget med applaus.

Regnskaber for 2019 og 2020 blev godkendt, og det foreslåede budget og takstblad for 2021 godkendtes ligeledes.

Frist for forslag til vedtagelse var 21. september 2021. Der var ingen indkommet.

Der var to på valg til bestyrelsen; de to blev genvalgt. Som nyt medlem i bestyrelsen valgtes 2. suppleant Peter Krüpl, der bydes velkommen.

Bernt Freiberg genvalgtes til formand.

De to revisorer blev ligeledes genvalgt. 

FM lukkes
Under eventuelt stillede ét medlem spørgsmål til FM-kanalernes fremtid i TKN.
FM bliver lukket i løbet af det næste halve års tid. Vi har i dag 11 FM-kanaler tilbage, hvoraf de 7 er fra DR, og de andre 4 er nogle pop-kanaler.
Der havde været en fejl på en modtager i nettet, hvorved 8 ud af de oprindelige 20 kanaler var faldet ud (ikke nogle af DR’s). Ingen havde reageret efter flere måneder.
Men frekvenspladsen hvor FM ligger, er nødvendig at bruge til internettet fremover. Vi kan ikke både køre et godt Internet og samtidig opretholde FM i nettet. Denne forklaring stillede medlemmet sig tilfreds med — ærgerligt, men ok.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet