Tweets fra @tunekabelnet

Renovering af kabelnettet i Tune

Hele Tune Kabelnet er nu renoveret.

Anlægsrenoveringen har medført udskiftning af en række kabelstykker, samt af alt passivt og aktivt udstyr i alle gadeskabe.

Samtlige komponenter ude i anlægget er dermed godkendt til fejlfri overførsel af signaler op til 1300 MHz.

Nettet står nu bedre og med renere signalkvalitet end nogen sinde.

De bedste overvågningsværktøjer nogensinde

Samtidigt står vi med de bedste overvågningsværktøjer nogen sinde. Dermed opdager vi også fejl, vi ikke har set før, så de kan bliver rettet, og vi kan endnu skarpere se, om en fejl er i anlægget eller inde hos det enkelte medlem.

Specielt er vi i den seneste måned blevet opmærksomme på en fejl, der alene rammer DOCSIS 3.1-modemmer. Denne fejl skyldes en fejl i opsætningen af DOCSIS 3.1 modulationen, som hedder OFDM. Den fejl får vi skåret væk asap.

Endvidere har vi fået et nyt værktøj til afsløring af indstråling af uvedkommende signaler i husinstallationen.

Overvågningen ser på signalkvaliteten

Det hele baserer sig på de telemetri-data vi løbende modtager fra kabelmodemmerne ("routerne"), idet vi også nu kan detektere fremmede indstrålingsfejl også på de gamle EPC3925-modemmer, og dermed på 98% af alle modemmer. Vi har ingen telemetridata fra medlemmer, der ikke har internet. Overvågningen ser alene på kvaliteten af signaloverførslen i kablerne og ikke på indholdet. Der ses på signalniveau, renhed og forekomst af uvedkommende signaler, kaldet "støj".

Fejl kan findes med stor præcision

Vi har på denne måde været i stand til at pinpointe installationen hos 14 medlemmer i lejlighedsbebyggelsen Elkærparken, som vi ved afslutningen af renoveringen kunne aflægge besøg med tilbud om fejlrettelse, hvilket de alle tog imod.


Renoveringen af de 10 øer har været etapeopdelit og er udført siden oktober 2017-maj 2020.

Vi har benyttet flere servicefirmaer til arbejdet:

 • Lunden-øen: ES Kabel TV i efteråret 2017
 • Sydøst-øen: Dansk Kabel TV
 • De øvrige 8 øer: KK Partner


Kommende moderniseringer

Vi mangler fortsat at udskifte fibernoderne der står for trafikken mellem hovedstationen og de enkelte øer. Disse kan være af to typer:

 • Analog fibernode op til 1300 MHz - denne er ret kostbar. De nuværende går op til 1000 MHz
 • Digital fibernode for trafikken mellem hovedstationen og øerne, som samtidig trækker signalmoduleringen ud af udstyret i hovedstationen og flytter den til rod-punktet på hver enkelt øer. Denne behøver ikke være særligt kostbar, og differencen i pris kan da bruges til det udstyr, der står for denne modulering. Det giver nogle kæmpe fordele: Meget renere signal ved starten af øen - overgangspunktet mellem digital og analog modulation er jo da flyttet med ud og det giver en forbedring på adskillige dB renere signal. En ø-opdeling kan så også ske ude i området, om nødvendigt.

Vi har valgt den sidste løsningsmodel. Den kaldes også – på engelsk: Remote Phy – og den tager vi hul på i den kommende periode. 

Tune Kabelnet forsyner Gørlev Antenneforening og det sker netop efter dette princip. 

Samtlige kabel-tv anlæg i hele verden moderniseres netop efter dette princip.

Dette løser renoveringen

Ved anlægsrenovering skal der næsten ikke udskiftes kabler i jorden. To forhold kan dog udløse udskiftninger: 1) Vi finder fejl ved kablerne, såsom vand i kabler. Dette er forekommet i sjældne tilfælde; 2) udskiftning til en kraftigere kabeltype kan medføre en betragtelig reduktion i antallet af gadeforstærkere, så vi dels sparer disse, dels deres strømforbrug. Og netop her har vi valgt at udskifte en del kabelstykker i 2019, hvorved sparedes over 11 gadeforstærkere med dertil hørende konstant strømforbrug.Selve udskiftningen er udelukkende ude i vejen og ikke inde hos den enkelte. 

Renoveringen skal løse en række problemer:

Udskiftning af faktisk ikke få forekomster af forkerte konnektorer på en bestemt type stamkabler, som har inderlederdiameter på 1,1 mm. Dette var især set på øerne i det østlige Tune.

 1. Udskiftning af alle passive komponenter med gevind af stål, til en type med gevind af nikkel-tin pletteret messing. Hvor der er tale om signalfordelere skiftes samtidigt til en type med langt mindre passiv overhøringsdæmpning mellem de forskellige taps på fordeleren inden i fordeleren. En lang række egenskaber er ændrede ved de nye fordelere, også i forbindelse med skift til 1218 MHz øvre grænsefrekvens.
 2. Udskiftning af alle (jumper-) kabler i udendørsmiljøet, der indeholder aluminium i skærmen. Dette er heldigvis begrænset til de 20-40 cm korte jumperkabler i nogle standere (langtfra alle). Meget tyder på, at "indianerfejl" kan nagles til sådanne kabler med alu-folie i skærmen. 
 3. Udskiftning af forstærkerne. Frekvensområdet udvides med 50% fra 862 MHz til 1218 MHz. Ydermere, så kan vi også indføre direkte overvågning af returvejs-støj helt ned på enkeltforstærker-niveau. Støj i returvejen akkumuleres jo fra alle kilder og da vi ikke hidtil har haft målepunkter mellem det enkelte modem og CMTSen i hovedstationen, så har vi ikke haft mulighed for en differentieret analyse af returvejsstøjen på en ø. Fejlkilder kan dermed findes med 10-15 gange større nøjagtighed = kortere responsetid til at nå at finde synderen, inden støjen forsvinder igen.
 4. Vi skal have mindsket sandsynligheden for fejl i anlægget drastisk = sikret stabiliteten drastisk.

lunden 20171027 121434 
Fra renoveringen af Lunden efteråret 2017: En af de nye Teleste AC3210 forstærkere i Lundegårdshegnet

Sammenligning før/efter renovering


Hvis vi ser på, hvordan det gik med renoveringen af "Sydøst" her i efteråret 2018, kan vi se at kvaliteten af nettet er steget betragteligt, hvilket denne figur måske kan vise. Vi sammenligner Sydøst-øen før og efter renoveringen: Som kriterium er her valgt støjindikationer for returvejen. Disse er mindsket drastisk.

kronback sydoest 20180925 før

kronback lunden 20181124 efter

Dette viser renheden af returvejen, der er den mest kritiske. Jo renere og mere stabil den er, jo højere ligger grafen og mindst muligt slør underneden på grafen.

En anden fremstilling, samme dag i året, med ét års mellemrum, 24. november 2017 og 2018, fra Kronback Tracer:kbak sydøst 20171124 r

kbak sydøst 20181124 r

Hver eneste forekomst af støj er her plottet i tid og frekvens, og farven viser styrken.Internettrafik er filtreret fra af Kronbacken.

Det er ganske tydeligt, at vi nu har et voldsomt renere net på Sydøst.

Hvis der så forekommer støj stadigvæk, så kan vi ret nøjagtigt stedfæste, hvor de sidste støj-rester og anden ustabilitet kommer fra, via den direkte forstærkerovervågning. Denne mulighed har vi ikke haft før og det øger præcisionen af indkredsningen af støj med en faktor 10-15 gange.

Som forstærkere har vi valgt Teleste, og som passive komponenter har vi valgt DKT Comegas Signia-serie. Det er – ikke overraskende – de samme fabrikater af komponenter, der benyttes i kabelanlæg i hele landet.

Elkærparken 41-op (de sidste 3 gårde) renoveret 11.-14. maj 2020

Elkærparken er delt ind i 2 øer, og den østlige, fra nr 41-op + Industrihegnet er også renoveret nu. Den vestlige del blev klaret efterår 2019.

Elkærparken 41-op består af

 • De tre østlige gårde, startende med nr 41
 • Industrihegnet.
 • Status efter 14.5.2020: Tre kabelstrækninger er udskiftet (se kort). Alle passive og aktive skabe er renoveret. 14 medlemmer i hele Elkærparken er besøgt og har fået internet installation fejlrettet.

Følgende 3 gravninger, i alt 330 m, markeret med rødt, er sket i Elkærparken. Dette er sket for at sikre leveringsmulighed helt op til 1300 MHz imod tidligere 862 MHz – stryg hen over kortet for at se det større.

 gravning elk41op 20200504 lille

Der er udskiftet

 • 330 m kabel.
 • Hovedforstærker og 7 gadeforstærkere udskiftes.
 • Passivt udstyr i gadeskabene. Vi skal ikke ind i lejlighederne.

14 medlemmer er besøgt og har fået interne fejl rettet

Renovering af Syd april 2020

segmentation 20200420 drawed

Syd-øen består af

 • Almuevej fra 25 og sydover (stigende numre)
 • Byagervej fra nr 25 og sydover (stigende numre)
 • Agerstien
 • Gærdestien
 • Skelstien
 • Engstien
 • Tinghaven
 • Sydlige halvdel af Byagerparken med villaerne.
 • status 29.4.2020: Færdig
   

Følgende gravninger markeret med rødt sker på Syd-øen:

(Stryg hen over kortet for at se det større)

Kort revideret 25.4.2020 kl 10.30

Arbejdet er udført 20.4-torsdag 30.4.

Ved slutningen af renoveringen af denne ø fandt vi ved kontrolmålinger et defekt kabel Byagerparken 101-105 som vist her.

Det er udskiftet 7.-8. maj.

Stryg hen over billedet for at se kortet større:

renovering byagerparken 101 105 20200430 lille

Renoveringen af Nordvest og Center/Træ september 2019


Nordvest og Center/træ er renoveret i september 2019.


 • Nordvest: Den består af
  Nordgårdsvej +
  Løvkærparken +
  Tunehøj +
  Elkærparken nr 1-40. (Elkærparken 41-op samt Industrihegnet renoveres efter planen i Q1 2020)
 • status 5.9.2019: Færdig.
 • Center/Træ: de sidste 2 uger af september
  Øen består af vejene med træ-navne: Bøgevej, Egevej, Birkevej, Lindevej og Pilevej. 
  Ungdomsboligerne i Elkærparken, samt nr 136A-K og Lindevej 41 berøres også.
 • status 25.9.2019: Færdig

segmentation 20170919 NVtrae drawed

Al indmad i samtlige skabe er skiftet: Forstærkere, konnektorer, fordelere, equalizere, mellemkabler og konnektorer. Desuden skiftes der kabel mellem nogle skabe enkelte steder.

Vi brugere forstærkere af typen Teleste AC3010 og -3210, konnektorer fra Corning og fordelere fra DKT Comega. Som projekterende og udførende entreprenør benytter vi KK-Partner fra Brørup. De har tidligere renoveret 4 andre øer i Tune Kabelnet på tilfredsstillende vis. Forstærkerne er alle udstyret med DOCSIS-transpondere til overvågning.

Der er skiftet enkelte kabelstykker i vejene, eller måske blot et skab: Det er sket følgende steder, hvor der gravedes der:

På Nordvest gravedes ved de med rødt viste stykker (stryg hen over kortet for at se det større):

Stryg hen over kortet for at se det større

På Center/Træ gravedes ved de med rødt viste stykker (stryg hen over kortet for at se det større):

Disse kabler skiftedes ikke fordi de måtte være dårlige, men fordi vi hæver den øvre grænsefrekvens fra 862 til 1218 MHz, altså +50% højere grænsefrekvens. For at kunne opnå dette, skal der simpelthen indsættes kraftigere kabel nogle steder. Den højere grænsefrekvens muliggør op til 10 Gbit datakapacitet på hver enkelt ø. Det svarer til en samtidig kapacitet for alle internetbrugere på en ø på 67 Mbit. Pt. bruger internetbrugerne ca 2 Mbit samtidigt i det samlede net, og 3-4 Mbit på enkelte øer, statistisk samtidigt set. 

Af foregående ø-renovering (2018) er Sydøst faktisk først afsluttet i slutningen af januar 2019. Den startede lige før efterårsferien. Det tog altså 3 måneder, og så langstrakt et forløb var ikke tilfredsstillende. Sydvest blev klaret på 14 dage midt i december, og vi har valgt at fortsætte med installatøren for denne, KK Partner, til renoveringerne i 2019. Dog ikke alene pga tempoet.

Om senest 2 år forventer vi en mængde kanaler omlagt til ren streaming, især af de dyre sportsprogrammer, og det gælder da at sikre, at der er kapacitet nok til streaming.

Renoveringen af Nordøst, Midt og Østerbakken april-maj 2019

I april-maj 2019 renoveredes de 3 øer:

 • Nordøst
 • Østerbakken
 • Midt

tre oeer 2019 small

Kør hen over billedet for at se det større. De tre øer blev valgt som mest trængende. Se alle øer her.

Der er udskiftet enkelte kabelstykker. Men al indmad i gadeskabene er udskiftet, herunder alle forstærkere.

Renoveringen af Sydvest december 2018

Renoveringen  af Sydvest blev projekteret i et samarbejde mellem KK Partner i Brørup, Telecenteret, Dansk Kabel Teknik (DKT) og Tune Kabelnet. Arbejdet med Sydvest udførtes af KK Partner. 

I perioden 10.-14.december 2018 blev alle gadeforstærkere, og al den passive indmad i alle skabene udskiftet. Der forekom afbrydelser på TV, FM, Internet og IP-telefoni, medens der arbejdedes i dagtimer kl 7-17.30 mandag-fredag.

Total renoveringen har omfattet udskiftning af samtlige forstærkere på øen, og udskiftning af al den øvrige indmad (de passive komponenter) i samtlige standerskabe i vejene. Herunder fintilpasning af signalniveauerne.

I de to veje Odinsvej og Runevej er forstærkerne flyttet væk fra ca midtvejs nede ad vejen til 2 positioner tæt på hver sin ende af vejen, og det nye stamkabel er væsentligt kraftigere. Denne kabeludskiftning skete i uge 48/2018.

Søndergade, Vestergade, Snoldelevvej, Krogen og Toften og dele af Roskildevej kom først med på Tune Kabelnet efter 2005, men alligevel skiftedes indmaden også i standerne dér, fordi vi skal hæve øvre grænsefrekvens for alle til 1218 MHz. Ensartet standard.

Gadevænget, Skolegade mm omkring kirken kom først med fra 2012, og det samme gælder for det område.

Der er nedgravet nye kabler på: Odinsvej, Runevej og Fenrisvej. Ikke i sig selv, fordi de er blandt de ældste, men fordi vi derved har sparet en stor mængde ekstra forstærkere.

Arbejdet blev afsluttet 14. december 2018. Vi har tjekket ca. 10, der efterfølgende stod med for dårligt signal/støj-forhold i modtagelsen. Samtlige havde helt ok situation ved afleveringspunkt i gadeskabet. De, vi besøgte indenfor, havde alle fejl i deres installation og de fik tilbudt den udbedret.

Om fundne lokale fejl på Sydvest

Typisk var der benyttet "twist-on-" eller "vride"-konnektorer, i stedet for konnektorer påsat med det rigtige værktøj, og ledningerne var gledet af. En enkelt havde en dårlig lokalforstærker: De i perioden 2012-2016 solgte lokalforstærkere med såkaldte DIP-switche oplever i dag, at disse svigter. En "massage" af disse omskifterkontakter kan på kort sigt afjælpe dette problem, men den rigtige løsning er at skifte til de nye uden DIP-switche, såsom DKT-Comega HCA-forstærker.

sydvest

"Sydvest" omfatter Odinsvej, Runevej, Fenrisvej, Tune Bygade, Søndergade, Vestergade, Snoldelevvej, krogen, Toften, Roskildevej, Gadevænget, dele af Nørregade og Østergade nærmest kirken.

Arbejdet på Sydvest blev udført af installatøren KK Partner.

Resultatet af renoveringen er et betydeligt mere stabilt net, et mere støjsvagt net, og et net med en rå fysisk datakapacitet på 6,5 Gbit pr ø – ja 10 Gbit, hvis vi helt lukkede flow-tv. Men vi har ikke planer om 6,5 Gbit før samtlige øer er renoveret. Indtil vi indsatte den ny CMTS i sommeren '17, var der pr ø 400 Mbit. Dette er nu hævet til 1200 Mbit pr ø, og bliver hævet til ca 3 Gbit ø for ø allerede inden renovering af  nettet i hele Tune. Vi afventer alene DOCSIS 3.1 modem/router, der åbenbart har en meget svær fødsel. Vi har de første i test nu. Men formålet er ikke kun øget datakapacitet, det er også en højere grad af stabilitet, bedre overvågningsmuligheder og mindre behov for vedligehold i vejene

Renoveringen af Sydøst oktober 2018-april 2019

Renoveringen af Sydøst — status 31. januar 2019: Færdig

Total renoveringen har som standard omfattet udskiftning af samtlige forstærkere på øen, og udskiftning af den øvrige indmad (de passive komponenter) i samtlige standerskabe i vejene. herunder fintilpasning af signalniveauerne. Desuden er enkelte mindre kabelstykker udskiftet.

sydoest
"Sydøst" omfatter Tinggårdsvænget, Tinggårdshegnet, Lundegårdsparken og Lundegårdshaven. Klik her for at se alle ø-navnene.

Det tog meget lang tid at få færdigmeldingen hjem for denne ø, fordi der i næsten 2 mdr. mangledes at skiftes to kabelstykker i Lundegårdsparken ulige numre, nemlig de to der omslutter den sydlige af de to grønninger (den ved nr 25-45). En del af kablerne, der forsyner dele af disse adresser, var fundet beskadigede. Under arbejdet med renoveringen fandt vi, at signalkvaliteten har nydt så godt af renoveringen, at vi har kunnet spare at indsætte to planlagte nye forstærkere ved de to grønninger (nr 1-23 hhv. nr 25-45).

Som forstærkere har vi valgt Teleste, og som passive komponenter har vi valgt DKT Comegas Signia-serie. Det er – ikke overraskende – de samme fabrikater af komponenter, der benyttes i kabelanlæg i hele landet. 

Renovering af Sydøst blev reprojekteret i samarbejde mellem Dansk Kabel TV, Telecenteret, Dansk Kabel Teknik (DKT) og Tune Kabelnet. Arbejdet blev udført af Dansk Kabel TV.

Vi er nu færdige med renoveringen

Som alle andre antenneanlæg, der er med på beatet, er Tune kabelnet altså også opgraderet, så vi kan levere Gigabit-båndbredde. Og vi følger dagens standarder helt i front: 1218 MHz øvre grænsefrekvens, og DOCSIS 3.1.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet