Tweets fra @tunekabelnet

Generalforsamling 2018

Blev afholdt 24. april 2018 i Menighedscentret i Tunecentret. kl 19.00 - 21.00

Pkt 1. Frede Kruuse Christiansen valgt som dirigent.

Lovlighed konstateret. Ingen indvendinger.

37 stemmer til stede. (38 efter 10 minutter).

Pkt 2. Bestyrelsens beretning.

Først opridses formål og bestyrelsens arbejde skal relateres dertil.

Bestyrelsens medlemmers kompetencer er enestående i kabelnetregie.

Knud Reinhardt har været med i bestyrelsen i 45 år. Udfører det daglige arbejde. Også andre har stor viden, om kabelnetværk og finansielle forhold.

TKN en fri forening – stolthed. Åben for samarbejde med andre. Støtter bevægelsesfrihed, er med i A2012, i ledelsen og i indkøbssiden (30.000 abn.) foruden den tekniske side.

Flest mulige penge bliver i Tune.

Vort internet kan ikke matches af de store kommercielle operatører.

Indkøb af TV-programmeralle udbydere er blevet spurgt i 2017-18. De store operatører har ikke budt ind med fornuftige priser. Forudser skift til 3-pakke struktur i løbet af 1-1½ år. Funderet i den billige grundpakke.

1-årig aftale med CD, men slås med Viasat, der ønsker en treårig aftale, hvilket vi har afvist: Vi vil evt. lave en 2-årig aftale om 1 år.

Anlægget er i en fornuftig stand, overvåges vha. Panther. Renovering over 2-2½ år fra nu af. Hermed bliver vi i stand til at køre D3.1 fuldt ud.

Ny servicepartner fra 1.4. – for mange uløste opgaver. Eltel ville ikke give tilbud, og så var der kun DKTV tilbage. Man kan få tjekket signalniveauet på første stik inde i huset u/b. Men det indebærer ikke noget øvrigt arbejde.

De store operatører kan ikke matche vores internetudbud, 200/50 til 125 kr/md. Ekstragebyr aht. D3.1 på 30 kr/md i de næste 2 år. Alle standere får ny indmad. Ny CMTS i 2017 fra Harmonic, som har kapacitet nok, ”til hele Sjælland”, hvis vi vil. Sw udvikling skal gennemprøves (Vindinge) inden vi gør dette.

Medieforliget vil berøre os alle. Copydan tilgodeses, nye afgifter på udstyr, som tilflyder Copydan.

Persondataforordningen pr 25.5.2018: Formelle ting skal implementeres i TKN og i bestyrelsen.

Tak til hele bestyrelsen og de tilknyttede.

Beklager de afbrydelser, der har været pga. strømafbrydelser og vandværkets gravninger.

FM Luk: Vi må håbe på, at politikerne tænker sig om endnu en gang.

Dialog:

Dan Bjerring: Samarbejde vil betyde, at vi mister flertallet.

Bernt: Det dækker alene betaling af omkostningerne. Og det kommer alle til gode. Der bliver ikke nogen, som kan bestemme over TKN. Ydelserne sker alene for at minimere omkostningerne.

Frede: vedtægterne bør revideres mht. forsyningsområde, der ikke fastlægger dette afgrænset.

Mogens Christiansen Byagervej 13: Hvad er nettet værd i tilfælde af salg.

Pkt 3:

Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

Omsætning 9,2 mio. 1,7 indtægt på internet. Negative renter. Advokatomkostninger pga. udfordringen angående hovedstationens beliggenhed.

CopyDan får næsten 1 mio kr.

Internetoverskuddet er ikke det største: 200.000 pga. køb af ny CMTS.

Årets resultat er 37.000, imod budgetteret -28.000 kr.

3,086 mio kr aktiver ved årsskiftet. – samme passiver.

Regnskabet godkendt enstemmigt.

Pkt. 4: ingen indkomne forslag


Pkt. 5: Takstblad og budget.

Takstblad: Internettet er forhøjet fra 125 til 155, såfremt GF beslutter det, så længe renoveringen står på.

Torben Jørgensen Tune Parkvej 39: Skrivefejl i det udsendte. Stikledning.

Budget: 5,2 mio i kontingentindtægter, inkl. radio- TV afgifter. Internet mm. 3 øer skal renoveres i 2018.

Ingen spørgsmål til budget. Ros til Henning Bech.

Enstemmigt vedtaget.

Pkt. 6 valg til bestyrelsen:

Alle tre genvalgt

Formand: Bernt genvalgt

Pkt 7. Suppleanter:

Begge genvalgt, 1. Kenneth, 2 Mark

Pkt 8. Revisorer:

Peder Pedersen genvalgt og Inger Jensen valgt.

Revisorsuppleant: Vakant.

Pkt. 9 Eventuelt:

Addi Nielsen: Hvor mange øer har vi? Svar: 10.

MC: hvornår er renoveringen færdig? Svar: I 2019. 3 øer renoveres i 2018.

Bernt Freiberg afsluttede, med bifald, og præsenterede Peter Krüpl. Bifald igen.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet