Tweets fra @tunekabelnet

Generalforsamling 2015

Afholdt torsdag 30. april 2015 i Tune Menighedscenter

gf2015 4 s
foto copyright © Tage Lauritsen 2015

Læs det fulde referat med formandens beretning og debatten på generalforsamlingen

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede.

Formand Bernt Freiberg bød de fremmødte velkommen hvorefter Frede Kruse-Christiansen blev valgt til dirigent, og konstaterede forsamlingens lovlighed.

Bernt Freiberg aflagde bestyrelsens beretning i 34 minutter. Han lagde ud med at oplæse formålsparagraffen for foreningen:

Foreningens formål er at eje og drive kabelnet til modtagelse af radiofoni- og fjernsynsprogrammer samt eventuelle andre elektroniske tjenester samt varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse hermed.

Det er det, vi mener, vi har gjort, sagde Bernt Freiberg, bl.a. dokumenteret i den medlemsundersøgelse, vi foretog sidste efterår

Her kom han blandt andet ind på:

Det var bred opslutning til vores 5-pakke struktur – undersøgelsen bekræfter at vi bør videreføre den pakkestruktur. Vor grundpakkepris bekræftes i samme undersøgelse at indhold og ikke mindst pris rammer det som rigtig mange medlemmer har ønsket.

Alene indholdet i grundpakken dækker også ca 60% af den tv-seening der sker på landsplan.

Vi er meget prisbillige og vor grundpakke er helt exceptionel; den findes nok ikke meget billigere andre steder i DK.

Dernæst opridsede han, hvorledes vi indkøber programmer, som sker i samarbejde med de andre frie antenneforeninger.

Tune Kabelnet har sin frihed og selvstændighed. Den skal vi fastholde og styrke hvilket vi bla kan gøre ved at samarbejde med andre frie foreninger. Derved vil vi også være i stand til alt levere varen til attraktive priser. 

Vi betaler ikke til selskaber, som bruger et overskud til uddeling af udbytter til sine ejere og aktionærer i indland og udland – måske finder en del af overskud endda ud via skattely.
Vi er en lokal baseret fri forening, som samarbejder med andre frie foreninger og det ønsker vi at vedblive at være. Derved sikres det også at flest mulige penge bliver i vore medlemmers lomme og således også kommer lokalsamfundet til gode.

Vore billige og fleksible løsninger til tv, internet og telefoni gør vore løsninger attraktive og vi matcher det store dele af, hvad vore medlemmer ønsker sig – det dokumenteres i vor medlemsundersøgelse i 2014.

Den tillid medlemmerne har til os igennem en årrække vil vi også i fremtiden leve op til i årene fremover som en fri og selvstændig forening.

Igennem vort samarbejde med andre foreninger vil vi stå stærkt over for de leverandører vi indgår aftaler med – det sikrer lave priser og små stigningstakter på vore ydelser til glæde for medlemmerne.

Det skal så blot som en bemærkning oplyses at hverken STOFA som TDC og YouSee heller ikke i år har ønsket at give tilbud på leverancer til den sammenslutning som vi er medlem af og hvorigennem vi køber vore tv-leverancer. Men Stofa stopper allerede der, hvor de forlanger at få Internettet og servicen på anlægget som forudbetingelse. YouSee vil ikke give tilbud, fordi vi opretholder 5 pakkestrukturen.

Såvel STOFA og TDC/YouSee har som mål, at fastholde foreningerne i mindst mulige størrelser - så er detlettere og billigere at opkøbe eller overtage – derfor bekæmper de de samarbejdende antenneforeninger så godt de kan med de midler de nu har til rådighed.

Det er heller ingen hemmelighed, at vi har henvendelse fra andre foreninger som gerne vil tilsluttes vore løsninger. Jeg ser en trend – flere foreninger forlade TDC/YouSee og STOFA og indgå i samarbejdskonstruktioner for at blive herre i eget hus. Der er etableret sådant samarbejde med centrum i Midtjylland området og så er der det største center i Odense området.

Der er vi kraftigt repræsenteret idet vi sidder med ved forhandlingsbordet, er med i det tekniske regi og Tune /Vindinge har sågar næstformandsposten – det er pga., at vi anses for at være en kompetent samarbejdspartner.

Herefter skildrede formanden hvordan dette samarbejde udvikler sig med stadig flere som går med:

Det giver større rabatter hos alle leverandører – det kommer os alle til gode og sikrer fortsat leverancer til fornuftige priser og langt bedre priser end den enkelte forening selv ville kunne opnå.

Billedkvaliteten i vore tv-leverancer beskæres ikke – det gør den hos såvel TDC/YouSee og STOFA: Vi leverer den ægte vare i den ægte HD: På alle HD-kanaler leverer vi et ubeskåret signal – det kan vi gøre, idet netop fordi vi selvstændigt disponerer over hele bredbåndsspekteret.

Vi har haft nogle få uheld i årets løb, men det har alle - også TDC/YouSee og STOFA.

Vore uheld har aldrig været af længere varighed. Både TDC/YouSee og STOFA har haft alvorlige nedbrud og sågar har leverancer i Storkøbenhavn manglet i flere uger. 

Vi kan se at både TDC/YouSee og Stofa lader/har ladet de analoge kanaler uddø i løbet af meget kort tid. Vi har tænkt os, at de mest sete kanaler vil sikkert blive bevaret analogt i Tune Kabelnet så de danske hovedkanaler kan ses på ældre tv, så længe det ønskes af en gruppe af vore medlemmer. Vi forventer at bibeholde nogle kanaler fra DR og TV2 analogt i længere tid end "de store".

På internettet har vi oplevet udfald som hovedsageligt skyldtes graveskader og strømafbrydelser. Her kan vi også se at TDC/YouSee og STOFA områder har været uden internet i flere dage i træk. Det har vi på ingen måde oplevet i Tune: Vi har oplevet et enkelt nedbrud pga. en strømafbrydelse og det ramte i hovedsagen kun Internettet, der var nede i en dags tid. Her i hovedstadsområdet har flere af de store haft afbrydelser af flere dages varighed, i et enkelt tilfælde i flere uger.

Vort system har bevist sin duelighed og vort system – Panther – som er vort overvågnings- / administrations system – giver ved diverse opslag glimrende informationer om anlæggets tilstand, helt ind til den enkeltes router. Det har været nyttigt, hvor der har vist sig problemer, hvis der f.eks. har været graveskader. Vi har hurtigt kunnet tage fat om dem og se tilstanden i området tage aktion meget hurtigt.

Det kan vi også gøre, fordi vi er i dag herre i eget hus – vi har fuldstændigt herredømme over alle de frekvenser vi har til rådighed – vi er kun begrænset af de lovgivningsmæssige indskrænkninger. Vi er ikke underlagt de bindinger, som findes i kontrakter fra de kommercielle udbydere. Vi skal ikke levere overskud til en ejerkreds; vi skal kun sikre det overskud, der er nødvendigt for at sikre vort net fremadrettet.

Det har også gjort det muligt for os allerede nu at opfylde regeringens 2020-krav og allerede i dag leverer vi 100MB til internetmedlemmerne på vor net til 125 kr/md.

Vi kan tilbyde et internet med den kapacitet vi har, netop fordi vi er herre i eget hus – det ville vi uden tvivl have vanskeligheder ved dersom en kommerciel leverandør var inde for at levere f.eks. tv og derved tager godt for sig af frekvenserne/båndbredden og dermed vanskeliggør vor eksistens, eget internet og ip-telefoni fra andre billige leverandører.

Derefter fortalte formanden lidt om de kommende forhandlinger med programleverandørerne. Det blev nævnt, at Stofa på et møde med foreningerne havde meddelt, at de forventer at Fuldpakken vil være en død ting allerede i 2018, så de skal tjene deres penge ved grundpakke, add-on pakker og web-tv. Vi ser TDC/Yousee gøre alt for at holde folk på den højeste pakke og giver benefits for at fastholde denne.

Vi gør det omvendt i Tune Kabelnet: Hvem skal have Web-TV fra en start? - Det skal da alle. Derfor får de, der ønsker det, alle web-tv på grundpakken. Gratis for alle med Internet hos Tune Kabelnet, og 25 kr. i kvartalet for alle andre. 

Både TDC, YouSee og STOFA har erkendt, at deres fremtid er stærkt afhængig af at de kan overtage flere net og dermed suverænt bestemme de tv- og internetpriser, der skal betales – så de kommer til ar skrue priserne i vejret på deres produkter eller søge andre steder hen og hente pengene.

TDC/YouSee gennemfører for øjeblikket en storstilet outsourcing, og vi har vel alle hørt at deres callcenter nu er lagt i Flensborg og at deres netværk er lagt i hænderne på en kinesisk leverandør.

Sydenergi’s direktør har ligeledes for nyligt udtalt at Stofa kunne tænkes at blive solgt, men spørgsmålet er så, hvem der bliver ejere af det selskab – det kan man kun gisne om, men det kunne efter min opfattelse sagtens være et udenlandsk selskab som så selvfølgelig skal tjene på sin investering og måske endda kanalisere pengene ud, som det f.eks. er sket med andre selskaber – et eks er DONG.

Vi ser stadig flere foreninger smide TDC/YouSee og Stofa ud for at stå selvstændige, og den trend støtter vi.

gf2015 bernt s
foto copyright © Tage Lauritsen 2015

Formanden nævnte, hvordan vi – kort efter at vore priser for 2015 var meldt ud i GF indkaldelsen – havde modtaget et kontraktforslag fra YouSee, med lidt billigere priser end i de første priser vi indhentede i år, men bortset fra fuldpakken, med dramatisk højere priser på grundpakken og de øvrige pakker.

Tune Kabelnet fordobler i øjeblikket sin ø-opdeling for at sikre fuld kapacitet på Internettet. Arbejdet er i gang, og der graves i byen for at skifte defekte kabler.

Vi har fået ny hjemmeside, der nu også kan læses på en mobiltelefon eller en iPad. Vi sender også løbende mails, SMS og tweets ud ud. Vi har i dag 67 ukodede programmer i de fem pakker. De 31 af disse kan købes a la carte som enkeltkanaler eller i småpakker. Hertil kommer 30 andre kanaler, som kan tilvælges tilsvarende.

Bestyrelsesarbejdet er frivilligt. Nogen af os arbejder i dagtimerne, men telefonsvareren eller mails besvares generelt hurtigt. Den opgave løses af Knud, og det er sket med bravour. Peter er kassemester og har sørget for et godt regnskab med minimale restancer, tak for det. Tage gør sig fortjent ved at opretholde Internettet, og vedligeholde hjemmesiden, udsende tweets mv. Vi er ikke på Facebook, da vi ikke har ressourcer til det.

Men vi registrerer alle henvendelser og logger dem i vort administrationssystem, Panther. Det har en automatik, dr kan udpege problemområder i nettet. Det kan vi ikke hvis vi bare skulle kigge på en Facebook-side. Derfor: skriv til os på mail, ring eller kom med en direkte henvendelse.

 

Bemærkninger:

Torben Weiss: I gør et kæmpe arbejde, og det skal I roses for. Nede i Tune nordøst er beboerne tvangsbundet til TDC, og det er de godt og grundigt kede af. De skal have en boks foran hvert eneste tv. Hvad er muligheden for, at I kommer derned?

Svar: Bernt Freiberg: Vi blev snydt af Greve kommune, da der blev byggemodnet, så vi fik ikke lagt kabler ned. Men vi vil meget meget gerne snakke med en grundejerforening dernede, når den dannes. Når folk dernede ser, hvad priser vi kan tilbyde til, så forventer vi, at rigtigt mange vil gå over til os. Vi arbejder på den front.

Peter Thornemann: Vi har ikke investeret 1 million i at lægge kabler dernede uden en eller anden form for garanti for at få medlemmer på. Greve kommune overholder ikke lokalplanen, som forlanger tilslutning til et kabel-TV net før de udsteder ibrugtagningstilladelse for husene, og det net er ikke lavet.

Dan Bjerring: Kommunen betragter deres egen lokalplan som elastik i metermål, også ejendomsmæglerne er kommet i klemme, da de jo har solgt husene under samme forudsætning.

Beretningen blev herefter godkendt med applaus.

 

Regnskabet blev forelagt af kassereren og blev énstemmigt godkendt med applaus.

 

Der var 2 indsendte forslag.

Dirigenten meddelte, at diskussionen ikke skulle handle om leverandør, men om hvordan man når frem til valg af leverandør. Han henviste til §12 i vedtægterne, hvor der i pkt 5 står: 

"Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af kabelnettet, og varetager i øvrigt foreningens formål og interesser."

Dirigenten tog så "formål og interesser" op, som står i vedtægternes §2: "Foreningens formål er at eje og drive kabelnet til modtagelse af radiofoni- og fjernsynsprogrammer samt eventuelle andre elektroniske tjenester samt varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse hermed ..."

Dirigenten: Det er altså under disse 2 paragraffers formuleringer, vi drøfter forslagene. Skal det være bestyrelsen, der træffer valget om leverandør, eller skal det være generalforsamlingen?

Forslagsstilleren, Dan Bjerring, motiverede sit forslag med, at det var nødvendigt fordi der ikke længere er kanalafstemninger, og det har frataget medlemmerne indflydelse på programmerne, og derfor skal en tilbyder præsentere sine programmer på et medlemsmøde, der derfor kan henstille til bestyrelsen hvilken leverandør, man skal tage. Medlemmerne skal afgøre, hvem der skal levere tv-signalet på generalforsamlingen. Medlemmerne skal bestemme, ikke bestyrelsen.

Svar: Bernt Freiberg: Vi har ingen intentioner om at bestemme, hvad folk vil se. Ingen udbydere leverer i samme pakkestørrelse. Vi fandt, at 5 pakke strukturen muliggør billigst mulige grundpakke, mellempakke og andre pakker under grundpakken og forskellige tilkøbskanaler. Derfor er valget en 5-pakkestruktur, og det er det, der er forhandlet ud fra, med vægt på at grundpakken skal være så billig som mulig.

Thornemann: Generalforsamlingen har valgt bestyrelsen til at varetage medlemmernes interesser. Det er derfor vi sidder her. Vi har tid til at fordybe os i, hvad de forskellige tilbud indeholder og hvad de betyder. Hvis der kommer en leverandør med en god sælger og overbeviser generalforsamlingen om "jeg kan det hele, jeg må det hele, sådan er det bare" – så er det absolut ikke sikkert, at det er det bedste tilbud, men når man har siddet i 3 timer for at høre på sælgere, hvem kan så huske hvad den første sagde? — spontant bifald fra salen. 

Dan Bjerring gentog, at forhandlingerne fremover skulle ændres derhen, at det i stedet for forhandlinger af den type, der havde været gennemført, skulle være en medlemsbeslutning på en generalforsamling efter præsentationer fra leverandører, der skulle afgøre leverandørvalget.

Mogens Christiansen, Byagervej: Hvis bestyrelsen fortsætter med at forhandle, og så i oplæg til GF meddeler hovedpunkterne i forhandlingsresultaterne med de forskellige, så er jeg næsten sikker på, at så ville medlemmerne vælge at beholde Glenten som hovedleverandør.

Kjeld Nielsen, Agerstien: Vi har en bestyrelse, som har arbejdet til vores fordel i nu mange år. Forslaget er en omgåelse af sandheden. Medlemsundersøgelsen i september viste, at 2/3 valgte at svare positivt på det, bestyrelsen havde valgt. Men vi kan ikke have medlemmerne til at tage stilling hele tiden. Det er det vi har en bestyrelse til. (bifald)

Dan Bjerring: Medlemsundersøgelsen forholder sig ikke til de nye tilbud der er i markedet, og derfor er 2/3 tilfredshed uden betydning. Derfor skal bestyrelsen ikke bestemme.

Bernt Freiberg: Vi så tilbuddene sidste år: Fuldpakkemedlemmerne kunne spare 8 kr/md, medens grundpakken ville stige til 1600 kr/år, og mellempakke, familie- og sportspakker ville stige. Det store flertal, over 50%, ville få de store stigninger, medens kun 43% ville spare 8 kr/md. Det ville ikke være muligt at forhandle med leverandører, dersom mandatet ville kunne underkendes af generalforsamlingen. Så ville jeg stå meget svagt som forhandlingspartner. Jeg vil gerne have et mandat til at kunne forhandle på reelle vilkår. Når vi forhandler priser, så er det også meget vigtigt, hvad de enkelte kanaler koster, så vi kan komme derhen, at medlemmerne selv kan vælge de enkelte kanaler til deres tv. (bifald).

Peder Pedersen, Humlestien: Vi har selv valgt vores bestyrelse fordi de er nogle fanstatiske kompetente mennesker, der har sat sig ind i sagerne. Hvis alle og enhver i Tune skulle sætte sig ind i det, så ville der komme så mange løsninger, at det dur ikke. Derfor skal vi give bestyrelsen 100% mandat til at træffe valget. (bifald).

Dan: Hvor mange her véd, at hvis man skiftede til YS, så kunne man vælge de 10 programmer i mellempakken selv? Tilråb fra salen: Jo det ved vi skam godt! - Dan: Der er åbenbart ikke tilslutning til forslaget her i salen. Dirigenten: Trækker du dit forslag? – Dan: nej jeg vil se stemmetallene. Dirigenten: Du var blevet bedt om ikke at reklamere for en bestemt leverandør og nu inddrager du YouSee alligevel selv om vi havde aftalt, at det skulle vi ikke. 

Mogens Christiansen: Vi er før blevet snydt af TDC/YouSee, da de flyttede betalingskanaler ned i grundpakken. Stol ikke på TDC/YouSee, de skal have deres lowcost tilbud hjem igen i form af prisstigninger:

Steen Olsen: Det er helt urealistisk at indkalde alle de ældre og handicappede til et medlemsmøde. Det er derfor vi har en bestyrelse til at varetage medlemmernes interesser. Det er en falsk modsætning mellem medlemmerne og bestyrelsen. Måske folk her godt forstår problemerne, men vi har mange brugere, medlemmer, som ikke aner det. (bifald)

Peter Thornemann: Vi har modtaget tilbud, der indeholder klausuler, som gør, at foreningen ikke må bestemme, hvem de vil have som medlemmer !  Det er en af grundene til, at dét firma ikke ville blive valgt. Tilråb: Hørt — bifald.

Afstemning:

For stemte: 3, Imod 60, 1 undlod at stemme. Forlaget altså forkastet.

Forslag 2 faldt dermed bort.

gf2015 3s

foto copyright © Tage Lauritsen 2015

Budget, kontingent og takstblad:

Vedtaget som foreslået.

 

Valg til bestyrelsen:

Knud Reinhardt og Peter Thornemann genvalgt med Applaus

 

Valg af formand:

Bernt Freiberg genvalgt med stort bifald.

 

Valg af 1. og 2. suppleanter til bestyrelsen:

Kenneth Runge Rossen genvalgt til 1. suppleant. Mark Andersen valgt til 2. suppleant.

 

Valg af revisor og revisorsuppleant.

Henning Bech genvalgt som revisor. Revisor suppleant Inger Jensen genvalgt.

Forskellige spørgsmål vendt under eventuelt, bla. om FM/DAB og om den kampagne, TDC har kørt i Greve for at skifte til TDC. 

 

Slut kl 21.15.

Tune Kabelnet
Skæppestien 21, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr.

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet