Tweets fra @tunekabelnet

Disse veje er dækket af vort net pr. 5. marts 2012

Vejnavne
Gl. net Delvis dækning Gl. bydel, nye net Ø *
Birkevej 1     Center
Bøgevej 1     Center
Egevej 1     Center
Elkærparken 136A-E 1     Center
Fjællestien 1     Center
Industrisvinget 6-8, 9 0 1 3 Center
Lindevej 1     Center
Pilevej 1 1   Center
Tune Center 1     Center
Elkærparken 41-op 1     Elkærparken
Industrihegnet 1 1   Elkærparken
Tune Parkvej 20 1     Lunden
Byagerlunden 1     Lunden
Lundegårdshegnet 1     Lunden
Tinggårdslunden 1     Lunden
Tinggårdsparken 1     Lunden
Almuevej 1-23 1     MIDT
Arnestien 1 1   MIDT
Bondestien 1     MIDT
Byagerparken 2-46, 1-83 1     MIDT
Byagervej 1-27 1     MIDT
Hyrdestien 1     MIDT
Lyrestien 1-16, 22, 24
(lige, bageste kotelet)
1     MIDT
Plejlstien op til 16 1     MIDT
Tune Parkvej 5 1     MIDT
Elkærparken 1-40 1     NV
Løvkærparken 1     NV
Nordgårdsvej 1     NV
Rendebjergvej 1 1   NV
Tunehøj 1     NV
Villershøjvej 1 1   NV
Astilbevej 1    
Begoniavej 1    
Gardeniavej 1    
Hvidkløvervej 1    
Lavendelvej 1    
Lotusvej 1    
Lundevej 1 1  
Mimosevej 1    
Orkidevej 1    
Tune Parkvej 9-43 1    
Tunegårdsvej 1    
Åkandevej 1    
Fenrisvej 1     SV
Gadevænget 0   2 SV
Krogen 0   1 SV
Nørregade 1-10, 17 1   1 SV
Odinsvej 1     SV
Roskildevej 1-15B (kun ulige) 0 1 1 SV
Roskildevej, lige, 15C-op 0   2 SV
Runevej 1     SV
Skolegade 0   2 SV
Snoldelevvej 0   1 SV
Strædet 0 1 3 SV
Søndergade 0   1 SV
Toften 0   1 SV
Tune Bygade 1 1 1 SV
Vestergade 0   1 SV
Østerbakken 1     SV
Østergade 1 1 1 og 3 SV
Agerstien 1     Syd
Almuevej 25-63 1     Syd
Byagerparken 54-88, 101-123 1     Syd
Byagervej 29-63 1     Syd
Engstien 1     Syd
Gærdestien 1     Syd
Skelstien 1     Syd
Tinghaven 1     Syd
Lundegårdshaven 1    
Lundegårdsparken 1    
Tinggårdshegnet 1    
Tinggårdsvænget 1    
Bryggerstien 1     Østerbakken
Humlestien 1     Østerbakken
Kærnestien 1     Østerbakken
Kærsvinget 1     Østerbakken
Lyrestien 17-26 minus 22 og 24 1     Østerbakken
Nørregade 12-opefter minus nr 17       Østerbakken
Plejlstien 17-op 1     Østerbakken
Rytterstien 1 1   Østerbakken
Røglestien 1     Østerbakken
Skæppestien 1     Østerbakken
Strømsagervej 0 1   Østerbakken

De 10 øer er: NV, Elkærparken, NØ, SØ, Lunden (tidligere benævnt Lundegården), Syd, Midt, Center, Østerbakken, SV.

Spørg bestyrelsen, hvis du er interesseret, og der er markeret "delvis dækning" for den adresse/vej, du er interesseret i.

Følgende veje er helt uden dækning: Baldersvej, Tjærebyvej, Industrilunden, Lundevej ulige nr.

Noter ("1" eller "2" i 4. kolonne ovenfor): Tilslutningsafgift er i dag 1.000 kr for alle områder i Tune.

Dækningsområde og ø-opdeling i Tune Kabelnet

Tune Kabelnet er en brugerejet og -kontrolleret forening. Vi dækker det meste af Tune, og vort mål er at dække hele Tune.

Her ses dækning og ø-opdeling

Send din besked til Tune Kabelnet

Officiel post til Tune Kabelnet – herunder om driftforstyrrelser – stiles til nedenstående adresse / telefonnummer. Henvendelser, der ønskes behandlet, skal stiles til den officielle adresse. E-mail adressen gælder også som officiel adresse.

Tilslutning til Tune Kabelnet TV / Radio / Internet

Hvis du vil tilsluttes Tune Kabelnet Radio & TV og evt. også Internet, så skal du være medlem, i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Referater af bestyrelsesmøder siden 2007

Her finder du en oversigt af referater fra bestyrelsesmøder siden 2007.

GF TKN 2018

Pkt 1. Frede Kruuse Christiansen valgt som dirigent.

Lovlighed konstateret. Ingen indvendinger.

37 stemmer til stede. (38 efter 10 minutter).

Pkt 2. Bestyrelsens beretning.

Først opridses formål og bestyrelsens arbejde skal relateres dertil.

Bestyrelsens medlemmers kompetencer er enestående i kabelnetregie.

Knud Reinhardt har været med i bestyrelsen i 45 år. Udfører det daglige arbejde. Også andre har stor viden, om kabelnetværk og finansielle forhold.

TKN en fri forening – stolthed. Åben for samarbejde med andre. Støtter bevægelsesfrihed, er med i A2012, i ledelsen og i indkøbssiden (30.000 abn.) foruden den tekniske side.

Flest mulige penge bliver i Tune.

Vort internet kan ikke matches af de store kommercielle operatører.

Indkøb af TV-programmeralle udbydere er blevet spurgt i 2017-18. De store operatører har ikke budt ind med fornuftige priser. Forudser skift til 3-pakke struktur i løbet af 1-1½ år. Funderet i den billige grundpakke.

1-årig aftale med CD, men slås med Viasat, der ønsker en treårig aftale, hvilket vi har afvist: Vi vil evt. lave en 2-årig aftale om 1 år.

Anlægget er i en fornuftig stand, overvåges vha. Panther. Renovering over 2-2½ år fra nu af. Hermed bliver vi i stand til at køre D3.1 fuldt ud.

Ny servicepartner fra 1.4. – for mange uløste opgaver. Eltel ville ikke give tilbud, og så var der kun DKTV tilbage. Man kan få tjekket signalniveauet på første stik inde i huset u/b. Men det indebærer ikke noget øvrigt arbejde.

De store operatører kan ikke matche vores internetudbud, 200/50 til 125 kr/md. Ekstragebyr aht. D3.1 på 30 kr/md i de næste 2 år. Alle standere får ny indmad. Ny CMTS i 2017 fra Harmonic, som har kapacitet nok, ”til hele Sjælland”, hvis vi vil. Sw udvikling skal gennemprøves (Vindinge) inden vi gør dette.

Medieforliget vil berøre os alle. Copydan tilgodeses, nye afgifter på udstyr, som tilflyder Copydan.

Persondataforordningen pr 25.5.2018: Formelle ting skal implementeres i TKN og i bestyrelsen.

Tak til hele bestyrelsen og de tilknyttede.

Beklager de afbrydelser, der har været pga. strømafbrydelser og vandværkets gravninger.

FM Luk: Vi må håbe på, at politikerne tænker sig om endnu en gang.

Dialog:

Dan Bjerring: Samarbejde vil betyde, at vi mister flertallet.

Bernt: Det dækker alene betaling af omkostningerne. Og det kommer alle til gode. Der bliver ikke nogen, som kan bestemme over TKN. Ydelserne sker alene for at minimere omkostningerne.

Frede: vedtægterne bør revideres mht. forsyningsområde, der ikke fastlægger dette afgrænset.

Mogens Christiansen Byagervej 13: Hvad er nettet værd i tilfælde af salg.

Pkt 3:

Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

Omsætning 9,2 mio. 1,7 indtægt på internet. Negative renter. Advokatomkostninger pga. udfordringen angående hovedstationens beliggenhed.

CopyDan får næsten 1 mio kr.

Internetoverskuddet er ikke det største: 200.000 pga. køb af ny CMTS.

Årets resultat er 37.000, imod budgetteret -28.000 kr.

3,086 mio kr aktiver ved årsskiftet. – samme passiver.

Regnskabet godkendt enstemmigt.

Pkt. 4: ingen indkomne forslag


Pkt. 5: Takstblad og budget.

Takstblad: Internettet er forhøjet fra 125 til 155, såfremt GF beslutter det, så længe renoveringen står på.

Torben Jørgensen Tune Parkvej 39: Skrivefejl i det udsendte. Stikledning.

Budget: 5,2 mio i kontingentindtægter, inkl. radio- TV afgifter. Internet mm. 3 øer skal renoveres i 2018.

Ingen spørgsmål til budget. Ros til Henning Bech.

Enstemmigt vedtaget.

Pkt. 6 valg til bestyrelsen:

Alle tre genvalgt

Formand: Bernt genvalgt

Pkt 7. Suppleanter:

Begge genvalgt, 1. Kenneth, 2 Mark

Pkt 8. Revisorer:

Peder Pedersen genvalgt og Inger Jensen valgt.

Revisorsuppleant: Vakant.

Pkt. 9 Eventuelt:

Addi Nielsen: Hvor mange øer har vi? Svar: 10.

MC: hvornår er renoveringen færdig? Svar: I 2019. 3 øer renoveres i 2018.

Bernt Freiberg afsluttede, med bifald, og præsenterede Peter Krüpl. Bifald igen.

Tilbud internet

Opgradér din router !

Der kører stadig 49 ældre routere typen EPC2434 hos medlemmerne. De kan i bedste fald overføre op til 20 Mbit frem og ca 12 Mbit retur (trådforbundet).

EPC2434 er dog nærmest umulig til trådløs, hvis du f.eks. skal streame TV og har mange enheder, da den kører 802.11g.

Tune Kabelnet gennem 46 år

TKNs historie (1970)

Se Tune Kabelnets hjemmeside fra august 2002 her. Se det første oplæg til Internet fra februar 1999. Vort båndbreddeforbrug er 1100-doblet på 15 år, mens tilslutningsprisen er gået fra 6000 kr til 300 kr for Internet alene.

Tune Kabelnet
Skæppestien 21, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr.

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet