Tweets fra @tunekabelnet

Under revision 26. april 2018 - de med rød skrift opgivne beløb er endnu ikke rettede og er fra 2017.

Pakkestrukturen er denne

Bemærk: 
Man kan vælge enten familiepakken eller sportspakken, umiddelbart efter mellempakken. 
Disse to er altså helt sidestillede i adgangsmulighed, men med en mindre forskel i pris.

For at se priserne for tilvalgskanalerne/ekstra kanalerne, TRYK HER.

 pakkestruktur

 

Opkrævning juli 2018:

Der opkræves normalt 2 årlige rater. Første rate er lig halvdelen af foregående års pakkepris inklusive kontingent. Det er altså en a conto opkrævning. Generalforsamlingen i april beslutter så årets kontingent og pakkepriser. Der efterreguleres så, ved den førstkommende opkrævning efter generalforsamlingen. 

Prismodel 2018:

Fra 1. januar 2017 opkræves grundpakke for lejere i Greve Boligselskab ikke længere som del af huslejen, men opkræves direkte af Tune Kabelnet. Dog opkræves det tekniske grundkontingent, som går til at sikre anlægget rent teknisk, fortsat som en del af huslejen.

Tallene med rød skrift er 2017-priser; de bliver revideretr for 2018.

Hvis du læser på tablet eller smartphone, så læg den ned, og stryg tv eller th

   Opkræves af TKN for lejere
i Greve Boligselskab 
Alle andre
Årsrelateret  Månedsrelateret 
Pakke Beløb opkrævet
pr md  
første halvår
2018
Beløb der
opkræves 
pr md 
andet halvår
2018 1)
Opkrævet
à conto
1/1-2018
Pris
helårligt
2018
efter
takstbladet
Rest
opkræves
2. rate
20182)
Pris/måned
som 1/12 af
årsprisen efter
takstbladet 3)
Samlet
opkrævet
beløb første
halvår
2018 4)
Pris/md,
andet halvår
2018 4)
I alt
hele 2018 
ved måneds
opkrævet
GRUND 50 67 550 900 350 75 557 74 1001
MELLEM 225 332 1600 3540 1940 295 1674 328 3642
FAMILIE 300 447 2050 4740 2690 395 2110 455 4840
SPORT 373 433 2488 5040 2552 420 2496 440 5136
FULD 425 502 2800 5760 2960 480 2860 500 5860
  Ovenstående er månedspriser   ovenstående
er årspriser
  Pris pr måned
efter takstbladet
  ovenstående er
månedspriser
ovenstående
er årspriser

Der er 1. januar opkrævet halvdelen af sidste års kontigent for radio/tv à conto + helt kontingent (som var 300 kr for 2017) til Tune Kabelnet. Kontingentet er besluttet hævet fra 300 til 350 kr på generalforsamlingen d. 24 april 2018. Dermed bliver restbeløbet udlignet med opkrævningen, der forfalder 1. juli 2018. 

Noter til opstilling, dækkende 2018:

 1. GB = Greve Boligselskab. Beløbet til alle pakker opkræves af og betales direkte til Tune Kabelnet. Dog betales teknisk kontingent fortsat via huslejen. I det anførte månedsbeløb er tillige indeholdt opkrævningsgebyr på 10 kr pr måned for 10 opkrævninger - de to resterende er jo allerede indeholdt i kontingentet. Før 2017 opkrævede GB for grundpakken.

 2. Idet der 1. januar er opkrævet et helt års foreningskontingent, så opkræves ved reguleringen 1.7. kun differencen, som altså for 2018 kun er 50 kr. Så ved reguleringen udregnes således: 

  Årskontingent minus betalt a conto 1.1.2018 = hvad der skal betales 1.7.2018.

  Det giver nogle stigninger på de forskellige pakker. Det skyldes de stigninger, som programleverandørerne har sendt os.

  De fleste programleverandører har i dag streamingportaler, som man kan tilmelde sig til direkte, på individuel basis. F.eks. kan Discoverys kanaler også købes direkte hos Discovery til streaming (det hedder Dplay), og vi er tæt på, at det bedre kan betale sig at købe sine kanaler til streaming direkte hos udbyderne selv.
   
 3. Dette er beløb pr måned, hvis du vil sammenligne med andre. Det. er udregnet som 1/12 af årsprisen, der er fastsat i takstbladet, der besluttes hvert år på generalforsamlingen af medlemmerne

 4. Dette beløb er for alle andre medlemmer end lejere i GB, der ønsker månedsopkrævning. Det indeholder ligeledes, at der er lagt et opkrævningsgebyr på 10 kr til for at blive opkrævet pr måned. Samt evt. kontingent til TKN. Hvis du opkræves halvårligt, er f.eks. prisen altså 5 x 10 kr lavere, sammenlignet med hvis du opkræves hver måned på grund af de 5 opkrævninger der spares hvert halvår. Der betales på et år på den måde samlet 100 kr mere. Det er for opkrævning pr måned, 10 opkrævninger à 10 kr. Der opkræves 12 gange, men da vi i øvrigt bruger halvårlige opkrævninger, som er indeholdt i kontingentet, tager vi kun opkrævningsgebyr for de 10 ekstra månedlige opkrævninger.

Således reguleres pr 1.7.2018:

Årskontingentet opkræves som bekendt i 2 rater. 1.juli opkræves derfor årskontingentet minus det allerede betalte. Det tekniske grundkontingent på de 350 kr for hele året er allerede betalt i den først betalte rate. Dermed opkræves 1. juli 2018:

 • Grundpakke vil blive opkrævet 900 - 250 - 300 = 350 kr
 • Mellempakke vil blive opkrævet 3540 - 1300 - 300 = 1940 kr
 • Familiepakke vil blive opkrævet 4740 - 1750 - 300 = 2690 kr
 • Sportspakke vil blive opkrævet 5040 - 2188 - 300 = 2552 kr
 • Fuldpakke vil blive opkrævet 5760 - 2500 - 300 = 2960 kr

Restbeløbet bestemmes af radio /tv kontingent og foreningskontigent der blev besluttet på generalforsamlingen d. 27. april 2017. Og det bliver så opkrævet 1. juli. Næste regulering sker på generalforsamlingen i april 2018.

Opkrævning for Internet og ekstra TV-tilvalgskanaler udsendes sammen med TV-opkrævningerne

Pakkerne etableres vha. filtre.

Der er altså foretaget a conto opkrævninger efter ovenstående prismodel, indtil endelig udligning kan ske ved opkrævning 1. juli:

Kontingentet opkræves i 2 årlige rater. Disse er ikke lige store: Den første rate, der opkræves 1. januar, er à conto og er lig halvdelen af årskontingentet fra foregående år, og i den anden rate, der opkræves 1. juli, sker der så regulering i forhold til ændringerne i det af generalforsamlingen samme år fastsatte kontingent. De to rater der derfor ikke lige store.

Beboere i Greve Boligselskabs (GB) Tune-afdelinger opkræves ikke længere for grundpakken via huslejen, men betaler til TKN som alle andre. Dog opkræves det tekniske grundkontingent via huslejen.

Enhver med Internet via Tune Kabelnet kan få telefoni via sin Internetrouter. Telefoni-aftalen indgås direkte med firmaet Evercall.

Ethvert medlem af Tune Kabelnet kan få web-TV, der omfatter at gense dagens og foregående dags programmer i grundpakken, gratis, til kig på pc, Mac, tablet eller smartphone for indtil 4 enheder pr medlem. Der gælder dog begrænsninger for TV2: TV2 tillader kun web-tv til medlemmer der har internet via Tune Kabelnet, og det skal ses via routeren fra TKN, men mod en beskeden merpris kan man få lov til at se TV2's landsprogram også uden for hjemmet. Dette bestilles via selvbetjeningen og åbnes automatisk derved.


Tilslutningsafgift

For alle områder gælder, at den enkelte herudover selv skal betale for stikledning: Denne opgivne pris på stikledningen dækker således udelukkende monteringen af stikledning (tilslutningskabel), samt én stikdåse i huset. Ved nytilslutning er Internet inkl router. For eksisterende medlemmer, der bare ikke har Internet i forvejen skal router betales særskilt, til dagspris (se takstblad pkt 16). De i pkt. 12 opgivne 750 kr. er etablering af tilslutning til router for eksisterende TV/Radiotilslutninger, og ikke ved nytegnet medlemsskab. Takst for en nytilslutning også omfattende Internet er anført i pkt. 11.

Og herudover forestår den enkelte grundejer altså selv gravning og forskriftsmæssig fysisk nedlægning af stikledning.
Pris for selve gravningen er altså ikke med i stikledningspris eller tilslutningsafgift. Gravearbejde sørger du enten selv for eller du kan kontakte en entreprenør til at hjælpe dig.
F.eks. CR Electric i Havdrup, der har løst en del opgaver i Tune.

Der tages forbehold for stikledningsprisen i pkt. 17; den her anførte pris er faktisk dagspris baseret på 30 meter, da denne afhænger af dagprisen fra vores leverandør. Og du skal regne med en højere pris ved koteletgrunde og andre steder, hvor længden kan overstige 30 meter, som kræver længere og tykkere kabel, hvorfor prisen kan være højere i så tilfælde.


Den historiske baggrund for pakkeopdelingen

Pakketeringen indebærer, at man kan aftage flere eller færre programmer. Metoden til at fravælge pakker er den simple, at der opsættes et filter foran ens stikledningskabel, som så kan afskære alle signaler over en given frekvens. Ved pakkeskift skal der altså foretages et stykke fysisk arbejde som består i at indsætte, udskifte eller fjerne et filter, samt naturligvis det dermed forbundne administrative arbejde. Det er derfor det koster et beløb at skifte pakke. Hertil kommer, at Tune Kabelnet jo skal svare en afgift til leverandøren for det antal forbrugere, der er tilmeldt.

Simpel filtrering i fordelerskabet

Digitale kanaler kan foruden dette fysiske filter i stander-skabet ude ved vejen sikres mod ulovlig modtagelse med en kryptering.
De digitale kanaler, der er indeholdt i pakkerne, er fortsat ukrypteret i de pakker, der til- og fravælges ved at skifte filter. Det kaldes også "digitalt clear".

Digitale tilvalgskanaler og -pakker

Men samtidigt tilbydes de fleste digitale kanaler, der ikke allerede bare er placeret som digitalt clear i grundpakken, som enkeltkanaler, eller i en mindre tilvalgspakke, hvor de så er krypterede. For at kunne se de krypterede kanaler skal man have et programkort, og der skal være udstyr i ens tv eller boks, som man kan proppe dette kort ind i. For tv kaldes dette en "kortlæser". Der findes en række krypteringssystemer. De mest udbredte er Viaccess og Conax. Har man nu en Viaccess-kortlæser, så kan man ikke bruge den til et Conax-kort; så skal man have en Conax-kortlæser. Såvel kortlæser som kort kan købes / udleveres af foreningen. kortlæser koster 190 kr.

Alle de digitale krypterede kanaler er fysisk placeret i grundpakkeområdet. Dvs. hvis man kun tilslutter sig grundpakke, så kan man godt abonnere på digitale tilvalgspakker eller -kanaler. Og til- og fravalg af disse kræver ikke at der rykker nogen tekniker ud. Som bruger kan man selv montere kortlæser og kort. Har man først kortlæser og -kort, så kan man til- og afmelde tilvalgskanaler uden at skifte kortet.


Lidt historie: 2 pakker fra 2003

Vi indførte pakketering i 2003. Vi besluttede ved generalforsamlingen i marts 2003, at der skal være to pakker. Og i august 2003 fastslog en ekstraordinær generalforsamling, at grundpakken skal rumme så mange programafgiftsfrie programmer, der er plads til. Dette blev atter bekræftet af generalforsamling 31. marts 2005.
Vi gik 7. april 2010 over til signalforsyning fra YouSee. Herved flyttedes en 3 programmer ned i grundpakken hvor de var betalingsfri. Disse havde indtil da, pga. deres status og pris som betalingsprogrammer, befundet sig i en betalingspakke. Desuden indførtes mellempakken.

3 pakker fra 2009

Signalforsyning fra youSee kom der tre pakker: Grundpakke, mellempakke og fuldpakke. Grundpakken rummer foruden tv også FM-radio og mulighed for Internet. Den er den mindste og billigste og er så indeholdt i mellempakken, der rummer lidt flere tv-kanaler. Mellempakken er igen indeholdt i fuldpakken, der desuden rummer endnu flere tv-kanaler, som vist i denne principskitse.

01 pakke princip

* m u l i g h e d for at kunne abonnere Internet er til stede, blot man abonnerer på grundpakke, men man skal abonnere særskilt på Internet.
For at kunne købe ekstra digitale tilvalgskanaler skal man blot have grundpakke i forvejen, hvorefter de åbnes med et særskilt programkort.


5 pakker fra 2013

Fra 1. oktober 2013 gik vi over til signalforsyning fra Glentevejens Antennelaug (Glenten). De ukrypterede digitale programmer ligger i 4 puljer, som så kombineres i 5 forskellige pakkekombinationer:

02 pakkeprincip glenten 1


Hele frekvensområdet er herefter opdelt i 4 puljer. Alle medlemmer kan modtage pulje 1, og der opsættes så forskellige filtre som åbner / spærrer for én eller flere af de andre puljer.
Til sammen udgør det fem pakke-kombinationer, som vist ovenfor. Klik her for pakkeopdeling

Fra 23. oktober 2017 er alle analoge TV-kanaler afskaffet i Tune Kabelnet.

Fra ultimo juni 2018 kan man fravælge alle TV-kanaler og alene abonnere på Internet, det kalder vi Bredbånd-only. Prisen er lig internetafgiften + teknisk kontingent.

Tune Kabelnet
Skæppestien 21, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr.

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet